ทำไมต้องลงทุนใน BHGRT

กองทรัสต์ มีรายได้ที่มั่นคง

สามารถจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอที่ประมาณ 6% โดยประมาณ ขณะที่ expected IRR ตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 6.3%

มีรายได้ค่าเช่าที่แน่นอน

ตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี จากกลุ่ม BHG โดยค่าเช่าเริ่มต้น 350 บาทต่อปี และเติบโต ด้วยอัตราคงที่ร้อยละ 6 ทุก 3 ปี

กองทรัสต์ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร และค่าใช้ในการซ่อมบำรุง หรือซื้อทดแทนในกรณีที่อุปกรณ์การแพทย์ชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ

กองทรัสต์มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของกลุ่ม BHG
ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วในปัจจุบันและจะขยายเพิ่มเติมในอนาคต

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและมั่นคงในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย IPO