ชวนมาเป็น
SBITO IBA
สร้างโอกาส สร้างความสำเร็จเรื่องการลงทุน
SBITO IBA คืออะไร
SBITO IBA (Introducing Broker Agency) คือ ผู้แนะนำลูกค้า ที่ขี้นทะเบียน IBA กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สามารถแนะนำ ลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (SBITO) ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน เพื่อความสะดวกและง่ายในการดูแลลูกค้า สร้างโอกาสและ ความสำเร็จด้วยอิสระในการทำงานที่กำหนดได้ด้วยตนเอง
SBITO IBA คืออะไร
SBITO IBA (Introducing Broker Agency) คือ ผู้แนะนำลูกค้า ที่ขี้นทะเบียน IBA กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สามารถแนะนำ ลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (SBITO) ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน เพื่อความสะดวกและง่ายในการดูแลลูกค้า สร้างโอกาสและ ความสำเร็จด้วยอิสระในการทำงานที่กำหนดได้ด้วยตนเอง
BENEFITS
สิทธิประโยชน์ของการเป็น SBITO IBA
ค่าตอบแทนครั้งแรก 1,000 บาท ต่อรายลูกค้าหลังจากมียอดซื้อ/ขายและมีจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับจาก มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประเภทบัญชีรวมกัน *ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าตอบแทนปีที่ 1 10% ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประเภทบัญชีรวมกัน*
ค่าตอบแทนปีที่ 2 เป็นต้นไป 5% ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประเภทบัญชีรวมกัน*
*ประเภทบัญชีที่ใช้คำนวณค่าคอมฯ คือ บัญชี Cash Account, Cash Balance และ Credit Balance หรือบัญชีประเภทอื่นใดตามที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง คำนวณค่าคอมฯ อัตรา 0.15% กับลูกค้าที่ IBA แนะนำมา โดย IBA จะได้รับส่วนแบ่ง 10% ในปีแรก และ 5% ในปีต่อ ๆ ไป จากอัตราค่าคอมฯ นี้ ​
อบรม ความรู้ด้านการลงทุน และการใช้ เครื่องมือ SBITrade AI อย่างต่อเนื่อง
สามารถสมัครเป็น SBITO IBA ได้แล้ววันนี้
สามารถสมัครเป็น SBITO IBA ได้แล้ววันนี้
WHY SBITO
เพราะ SBITO แตกต่างที่
เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัคร
เงื่อนไขการสมัคร SBITO ( บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป )
1. ผู้สมัครมีใบอนุญาตแนะนำการลงทุน (สามารถอบรมและขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)
2. ผู้สมัครมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบลูกค้า(KYC/CD)
ขั้นตอนการสมัคร SBITO IBA
1. ลงทะเบียนสมัคร
2. ระบบจะส่งอีเมลพร้อมเอกสาร “แบบฟอร์มใบสมัคร, สัญญาแต่งตั้ง IBA และ ข้อชี้แจง” ไปให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
3. กรอกรายละเอียดทั้งหมดที่ได้รับ และเตรียมเอกสารดังนี้
   3.1 หลักฐานการขึ้นทะเบียนกับ ASCO / เลขทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีพนักงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างน้อย 2 ราย)
   3.2 สำเนาบัตรประชาชน
   3.3 หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
   3.4 กรณี IBA ที่เป็นนิติบุคลทั่วไป ต้องมีเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล และของผู้ลงนาม
4. นำส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
5. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับไป

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการสมัคร SBITO IBA