บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัทฯ) (SBITO) ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป ได้แก่ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยท่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ดังกล่าวได้ที่เวปไซต์ของบริษัท และหากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้