นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด"บริษัท" เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท (2) พนักงาน บุคลากร ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท โดยรวมถึงลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

   "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่าน หรือทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ เช่น ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนักงานของบริษัท หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของบริษัท หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม (Social Media) แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก) หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัท

   "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ได้แก่ ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) , ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของร่างกาย ข้อมูลการรักษาพยาบาล , ประวัติอาชญากรรม ,ศาสนา และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติ ศาสนา และกรุ๊ป เลือด)

 2.  วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ การสอบถามและสำรวจความคิดเห็นของท่าน เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อยของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

  (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) เพื่อการเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล
  2. ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของร่างกาย ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการอำนวยความสะดวก
  3. ประวัติอาชญากรรมเพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง
  4. ศาสนาเพื่อการอำนวยความสะดวก
  5. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติ ศาสนา และกรุ๊ปเลือด) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

  (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูล ที่เพียงพอ ซึ่ง กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

 3.  วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัท SBI Group พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ

   บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 5.  ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 6.  ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   (ก)  คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้ : หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการ โดยอัตโนมัติจากท่านโดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อ จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

   (ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช่น คู่ สมรส บุตร และบิดามารดาของท่าน รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉินเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบ ในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่ สามที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 7.  สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. (ก) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
  2. (ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  3. (ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
  4. (ง) การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
  5. (จ) การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
  6. (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
  7. (ช) การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเพื่อการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
  8. (ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 8.  รายละเอียดการติดต่อบริษัท

   หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

  1. (ก)  บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่1768 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-0221499
  2. (ข)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 E-mail : Sbito_compliance@sbito.co.th , หมายเลขโทรศัพท์ 02-0221454 , 02-0221484


และส่งไปที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-1499 หรือ Email: Sbito_Pdpa_Committee@sbito.co.th