การสำรวจความต้องการซื้อ
คุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ SBI อยู่แล้วหรือไม่?
จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจองซื้อ
จองขั้นต่ำ 1,000 ราคาหน่วยละ 10 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย
หมายเหตุ :เป็นการสำรวจความต้องการซื้อเท่านั้น บริษัทไม่ได้รับรองหรือรับประกันจำนวนหน่วยที่จะได้รับตามที่ท่านระบุ
คำจำกัดสิทธิ์และความรับผิดชอบ / รายละเอียดกองทรัสต์ คลิก
คำแนะนำเพิ่มเติมการให้บริการ