กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดบัญชี
เครดิต บาลานซ์การเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเครดิต บาลานซ์
 1. 1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร) จำนวน 2 ชุด
 2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกค้า) จำนวน 1 ชุด
 3. 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ชุด
 4. 4. เอกสารทางการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด
  1. 4.1 สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
  2. 4.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (Statement)
  3. 4.3 สำเนาพอร์ตแสดงมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ย้อนหลัง 2 เดือน
  4. 4.4 เอกสารแสดงสินทรัพย์อื่นๆ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน หน่วยลงทุนกองทุนรวม
** การลงนามเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยคาดข้อความ “เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น”
สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ Micro Margin
 • เปิด 1 ได้ถึง 3 เมื่อมาเปิดบัญชีเครดิต บาลานซ์ที่ SBITO
 • ต่อที่ 1 รับฟรีบัตร "Starbucks" มูลค่า 100 บาท เมื่อลูกค้าใหม่ลงทะเบียนและบัญชีเครดิต บาลานซ์ใหม่ได้รับการอนุมัติ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
 • ต่อที่ 2 รับฟรี "Tops Voucher" มูลค่า 100 บาท เมื่อบัญชีใหม่ที่ได้รับการอนุมัติมีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
 • ต่อที่ 3 รับฟรี "ร่ม SBITO" มูลค่า 490 บาท เมื่อบัญชีเครดิตบาลานซ์ใหม่ที่เปิดสำเร็จ และมียอดค่าคอมมิชชั่นการเทรดสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
เงื่อนไขแคมเปญ
 • ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อขาย
 • โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล, ค่าอากรแสตมป์ และ Vat 7%
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชี Credit Balance ใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บัญชี Credit Balance ใหม่ คือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย อนนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
 • บัตร “Starbucks” มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 • บัตร "Tops Voucher" มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • “ร่ม SBITO” มูลค่า 490 บาท จะได้รับเมื่อยอดค่าคอมมิชชั่นการเทรดสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากยอดสะสมค่าคอมมิชชั่นจากบัญชี Credit Balance มียอดสะสมการเทรดถึง 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด