อ่านเงื่อนไขแคมเปญ TFEX คลิก *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
อ่านเงื่อนไขแคมเปญ TFEX คลิก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เปิดบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อย่างง่าย พร้อมเทรด
1.สำหรับลูกค้าที่ยัง ไม่เคยมีบัญชีกับ SBITO
 • 1.1 เปิดบัญชี Clash Balance ออนไลน์ คลิก
 • 1.2 เปิดบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ออนไลน์
2.สำหรับลูกค้าที่มี บัญชีกับ SBITO อยู่เเล้ว
เปิดบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ออนไลน์ได้เลยทันที!
 • เปิดบัญชีออนไลน์
 • ระบุวงเงินที่ต้องการ
 • พร้อมเเนบเอกสาร
  กรุณาแนบหลักฐานทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงิน* (อย่างน้อย 1 รายการ)
  • 1. ใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) เดือนล่าสุด
  • 2. ยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • 3. รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ณ สิ้นเดือน 2 เดือนล่าสุด(ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น นอกเหนือจาก SBITO)
  • 4. หน่วยลงทุน (ยกเว้น LTF และRMF) ยอดคงเหลือล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
  • 5. อื่นๆ (เช่น หุ้นกู้เอกชน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสิน)
 • ทำแบบทดสอบความเข้าใจ เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • พิจารณาสัญญา เเละข้อชี้เเจงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX
อ่านรายละเอียดการลงชื่อด้วย ระบบ e-Signature คลิก
 • 1.ตรวจสอบชื่อและที่อยู่
 • 2.ลงชือด้วยระบบ e-Signature
 • 3.ยืนยันการเปิดบัญชี ด้วย OTP
 • อนุมัติภายใน 2 วันทำการ
 • ลงทุนได้ทันที
เริ่มต้นเทรดด้วย
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Streaming
Login เข้าสู่ระบบ
เลือกบัญชี Derivatives
เลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องการ
เริ่มต้นเทรดด้วย
อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า เเละค่าธรรมเนียม
สินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX
ทำไมต้องเทรด TFEX กับ SBITO