จุดเด่นของหุ้น NL
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ให้บริการครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างงานอาคาร

ซึ่งรวมถึงงานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) จากความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคนิคการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีความสามารถในการเข้าประมูลหรือเสนอราคาและสามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างแก่ผู้ว่าจ้างทุกรูปแบบ

ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น และหน่วยงานเอกชน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยี BIM(Building Information Modeling) มาใช้ในการถอดแบบแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง ทำให้การวิเคราะห์การควบคุมงานออกแบบการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เงินที่ได้จาก IPO ใช้ทำอะไรบ้าง

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย IPO