• Fractional Shares หมายถึง หุ้นของบริษัทใดๆ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นเศษส่วน Fractional Shares เสนอทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการลงทุนตามจำนวนเงินที่ท่านมี ซึ่งหากท่านสะสมเศษหุ้นอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ ในที่สุดท่านก็จะได้หุ้นเต็มจำนวน

 • Fractional Shares ทำให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของหุ้นที่มีราคาสูงมากๆ ได้ตามสถานะทางการเงินของท่าน และยังสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีหุ้นหลากหลายด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากนัก นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Fractional Share ในหุ้นที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล และสามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  ยกตัวอย่างเช่น หากท่านมีเงินลงทุน $50,000 และท่านต้องการซื้อหุ้น A จำนวน 1% ของพอร์ตลงทุน ( $500) แต่หุ้น A ราคา$1,000 ถ้าท่านซื้อจำนวน 1 หุ้นจะคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 2% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ในขณะที่ Fractional Share ทำให้ท่านสามารถซื้อได้ ½ หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนของท่านคือ 1%

 • การซื้อขาย Fractional Share เป็นระบบออนไลน์ซึ่งเชื่อมต่อกับต่างประเทศ ท่านจะต้องส่งคำสั่งด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินดอลล่าร์ ไม่ใช่ปริมาณหุ้น โดยที่ระบบจะปัดเศษส่วนให้เป็นทศนิยมแปดตำแหน่ง คำสั่งที่ส่งจะเป็น No Limit Orders และราคาที่ท่านได้รับจะเป็นราคาNational Best Bid or Offer หรือ NBBO โดยท่านจะได้รับการยืนยันการซื้อขายจากบริษัทนายหน้าซื้อขายในต่างประเทศโดยตรง

 • SIPC ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่เป็นสมาชิกกองทุนในกรณีที่บริษัทล้มละลาย โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด $ 500,000 USD ซึ่งรวมถึงเงินสดที่ลูกค้าแต่ละรายถืออยู่ (เงินสดไม่เกิน $ 250,000 USD) อย่างไรก็ตาม SIPC ไม่ได้ให้ความคุ้มครองกรณีมูลค่าของหุ้นลดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • ตอบ ไม่ได้ การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถทำได้ผ่านบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น

 • ตอบ ท่านจะต้องเปิดบัญชีในนามตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม เช่น บัญชีในนาม “นาย ก และ นาย ข” หรือบัญชีคณะบุคคล และยังไม่สามารถเปิดบัญชีนิติบุคคลได้

 • ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในพอร์ตลงทุน ต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น

 • ตอบ ในขณะนี้สามารถลงทุนได้ในประเทศสหรัฐฯ เพียงประเทศดียว โดยจะทำการซื้อขายในตลาดสหรัฐ 3 แห่งคือ

  • BATS Market
  • NASDAQ
  • NYSE/AMEX
 • ตอบ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีก่อนล่วงหน้าจำนวน 10,000 บาท กรณีเดือนใดไม่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว เดือนละ 100 บาท
  หมายเหตุ หากลูกค้ามีการปิดบัญชีซื้อขาย SBITrade USA ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับลูกค้า

  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน/ถอนเงิน
  • ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ 1,000 บาท/ครั้ง
  • ค่าถอนเงินกลับประเทศ 1,000 บาท/ครั้ง

  ตัวอย่างเช่น ลูกค้าฝากเงินจำนวน 20,000 บาท เข้าพอร์ตการลงทุน จะเป็นค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีจำนวน 10,000 บาท และเมื่อลูกค้าโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อเตรียมซื้อขายหลักทรัพย์ จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศจำนวน 1,000 บาท ดังนั้น ลูกค้าจะเหลือวงเงินซื้อขายหุ้นไปเปลี่ยนสกุลเงินเป็นดอลลาร์สุทธิ 9,000 บาท

02-022-1499

www.SBITO.co.th
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (8:30 - 17:30 น.)
Office Hours: Mon - Fri 08:30 - 17:30

CONTACT US

SBI THAI ONLINE Securities Co., Ltd.
1768 Thai Summit Tower 31st Fl.,
New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310, Thailand

© 2019 SBI THAI ONLINE Securities Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.