หมายเหตุ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สิทธิ์การจัดสรรหุ้น IPO แบบ Random เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • เปิดให้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ 9.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2567

จุดเด่นของหุ้น SUPREME
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
(System Integrator) ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา
และซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังการขาย และการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท
ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (System Integrator)
ธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ธุรกิจ MA)
ธุรกิจให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เงินที่ได้จาก IPO ใช้ทำอะไรบ้าง

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย IPO