ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

ในการจองซื้อ IPO กับ SBITO

ลูกค้าสามารถติดตามการจองซื้อ IPO อื่นได้ที่

จุดเด่นของหุ้น PSP
บริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้ ของหุ้น IPO

เงินที่ได้จาก IPO ใช้ทำอะไรบ้าง

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย IPO

*หมายเหตุ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ขอเรียนว่า เนื่องจากในแบบ filing ข้างต้น PSP ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะและ/หรือเป็นความเสี่ยงเฉพาะที่มีนัยสำคัญของ PSP อาทิ (1) ภาระทางการเงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อ PSP ในด้านต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ความเพียงพอของกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่อาจลดลงจากการมีภาระทางการเงินที่ต้องจ่ายชำระคืนก่อน (2) รายการปรับโครงสร้างโดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2565 ซึ่ง PSP ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวทั้งในด้านผลการดำเนินงาน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวและความเสี่ยงกรณีสมมติฐานที่ใช้กำหนดมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระอาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้านผลกระทบทางบัญชี ตลอดจนแหล่งเงินทุนที่ PSP ใช้ในการทำรายการดังกล่าวโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ข้างต้น เป็นต้น