จุดเด่นของหุ้น SRS
บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน)

ทำธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์

ผ่านแนวทางการทำงานแบบ (Development & Operations)
ร่วมกับสถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์
แบบ Microservice ในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการแข่งขัน

ทำธรุกิจด้านการขายสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์(License) คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วง

และมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย
บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบ Cyber Security

หุ้น SRS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หมวดธุรกิจ (Sector) เทคโนโลยี (TECH)

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย IPO