• เอกสาร/ฟอร์ม
  • คู่มือการใช้งาน
2022/11/25
ดาวน์โหลด Anydesk (For Windows)
2022/11/25
ดาวน์โหลด Anydesk (For Mac)
2018/07/06
ดาวน์โหลด Meta4 Clickonce
2015/12/24
ดาวน์โหลด TeamViewer (For PC)
2021/05/14
ดาวน์โหลด iFis Internet
2016/08/18
ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader
2019/08/16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัตรตัวอย่างลายเซ็นต์
2020/04/03
แบบฟอร์ม Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย
2015/09/28
แบบฟอร์ม Payment Gateway ธนาคารกรุงเทพ
2015/09/28
แบบฟอร์ม Payment Gateway ธนาคารไทยพาณิชย์
2015/12/04
แบบฟอร์ม Payment Gateway ธนาคารกรุงศรี
2015/10/05
แบบฟอร์มสมัครบริการ ATS
2016/12/02
แบบคำขอถอน/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์
2015/09/29
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
2018/03/07
ข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีเงินกู้ยืม (Credit Balance)
2015/11/04
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน email
2019/06/25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
2019/06/25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
2019/06/25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2019/06/25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล (กองทุน)
2019/03/22
คู่มือการใช้งาน Settrade Conditional Order
2020/10/30
คู่มือการทำ 2 Factors Authentication
2019/01/23
คู่มือการใช้งาน SBITrade AI
2019/01/02
List of SET 50 For Foreigner
2019/01/03
ETF list For Foreigner
2018/01/31
วิธีเข้าใช้งาน eFin Mobile
2017/07/06
คู่มือการใช้งาน DCA function
2017/04/10
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
2018/09/13
คู่มือการใช้งาน Streaming สำหรับ PC (2016)
2016/07/02
คู่มือการใช้งาน Streaming สำหรับ PC (2014)
2016/07/02
คู่มือการใช้งาน Streaming สำหรับ iPhone
2016/07/02
คู่มือการใช้งาน Streaming สำหรับ iPad
2016/07/02
คู่มือการใช้งาน Streaming สำหรับ Android
2016/07/02
คู่มือการใช้งาน Settrade Technical Chart
2015/10/07
ดาวน์โหลด TeamViewer Quick Support