Technical View

18
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 18 July 2024
(views 34)
พักฐานในกรอบ Sideway Down พร้อมสัญญาณลบ มีรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,317
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 17 July 2024
(views 26)
หลุดกรอบล่างของ Sideway Up แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ หากยัง Pull Back ไม่ผ่าน 1,326 ย้ำขาลงถึง 1,317
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 16 July 2024
(views 32)
เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway Up พร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,322
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 15 July 2024
(views 37)
ยังทำรูปแบบ Double Bottom หากยังย่อไม่หลุด 1,325 จะเปิด Upside ถึง 1,337-1,344
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 12 July 2024
(views 43)
ผ่านกรอบบนของ Sideway ทำรูปแบบ Double Bottom ลุ้นทดสอบกรอบแนวต้าน 1,334-1,340
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 11 July 2024
(views 46)
ยังผ่านกรอบบนของ Sideway ไม่ได้ ภาพหลักยังเป็นการสะสมกำลัง หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ฐานราคา 1,317
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 10 July 2024
(views 51)
สะสมกำลังใกล้กรอบบนของ Sideway พร้อมสัญญาณลบ ประเมินแนวรับแรกที่ 1,314
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 09 July 2024
(views 42)
ปิด Gap สำเร็จ ลุ้นผ่านกรอบบน 1,325 แต่หากพักฐาน มีรับแรกที่ระดับ 1,314
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 08 July 2024
(views 62)
ฟื้นตัวต่อในกรอบ Sideway ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงสำเร็จ ลุ้นปิด Gap ที่ เปิดไว้ 1,319
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 05 July 2024
(views 54)
พักฐานช่วงสั้นในกรอบ Sideway มี Downside แรกที่ 1,294 บริเวณ Gap ที่เปิดไว้
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 04 July 2024
(views 52)
ฟื้นตัวพร้อมสัญญาณบวกจาก MACD ผ่านกรอบบนสำเร็จ อาจ Throw Back ช่วงสั้น มีแนวรับสำคัญ 1,290
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 03 July 2024
(views 58)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ย้ำขาลง มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,280
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 02 July 2024
(views 63)
แนวโน้มเป็นเชิงลบ หลังย่อตัวในกรอบ Downtrend รอดูการ Pull Back มีแนวต้านสำคัญ 1,310
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2024
Technical View : Morning Session 01 July 2024
(views 57)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend สร้างฐานที่ 1,296 ยืนได้ ลุ้น Pull Back ทดสอบ 1,308
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 28 June 2024
(views 62)
พักฐานในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ มี 1,305 ที่กรอบล่างเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 27 June 2024
(views 66)
แกว่งแคบในกรอบสะสมกำลังใกล้แนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,325 หากยืนเหนือ 1,316 ได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่าน 1,325 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 26 June 2024
(views 68)
แนวโน้มยังเป็นการฟื้นตัว ระยะสั้นพักฐาน หลังติดต้านสำคัญ แต่หากยังไม่หลุด 1,310 ยังมีโอกาสผ่าน 1,325
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 25 June 2024
(views 71)
ฟื้นตัวต่อเนื่องและยืนเหนือแนวต้านสำคัญ หากยังไม่หลุด 1,310 จะย้ำแนวโน้มเชิงบวกและเปิด Upside ถึง 1,323
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 24 June 2024
(views 59)
ผ่านกรอบบนของ Downtrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก หากยัง Throw Back ไม่หลุด 1,300 จะเปิด Upside ถึง 1,310
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 21 June 2024
(views 73)
สะสมกำลังใกล้กรอบบนพร้อมสัญญาณบวก ระยะถัดไป หากผ่านกรอบบน 1,303 ได้ แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 20 June 2024
(views 39)
ผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ หากยัง Throw Back ไม่หลุด 1,300 มี Upside ถึง 1,310
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 19 June 2024
(views 74)
Throw Back กลับเข้ากรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นขาลงต่อ มีแนวรับแรก 1,288
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 18 June 2024
(views 49)
ระยะสั้นเริ่มฟื้นตัวในกรอบ Downtrend อีกครั้ง ลุ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,300
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 17 June 2024
(views 84)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend มีแนวรับสำคัญที่ 1,300 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 14 June 2024
(views 73)
ยังผ่านกรอบบนของ Downtrend ไม่ได้ ย้ำแนวโน้มขาลงมีแนวรับสำคัญที่ 1,300
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 13 June 2024
(views 63)
Rebound ในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก แต่หากยังผ่านกรอบบน 1,322 ไม่ได้ ย้ำขาลงเปิด Downside แรกที่ 1,310
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 12 June 2024
(views 59)
ฟื้นตัวช่วงสั้น แต่ยังผ่านกรอบบนของ Downtrend ไม่ได้ แนวโน้มยังเป็นลบต่อ มี Downside แรกที่ 1,313
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 11 June 2024
(views 88)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างและเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง มีกรอบบนที่ 1,330 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 10 June 2024
(views 84)
เริ่มมีการ Rebound ในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก มี Upside สำคัญที่กรอบบน 1,340 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 07 June 2024
(views 75)
ย่อตัวต่อเนื่องลงทดสอบกรอบล่างของ Downtrend บริเวณ 1,324 ลุ้น Rebound ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 06 June 2024
(views 73)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง ลุ้นฟื้นตัวทดสอบกรอบบน 1,348 แต่หากหลุด 1,334 ทำ Lower Low มีรับสำคัญที่กรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 05 June 2024
(views 75)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ระยะถัดไป ลุ้น Rebound ที่กรอบล่างบริเวณ 1,332
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2024
Technical View : Morning Session 04 June 2024
(views 76)
พักฐานต่อในกรอบ Downtrend แนวโน้มยังเป็นลบ มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,336
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 31 May 2024
(views 38)
ระยะสั้นมีการ Rebound ในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก ประเมินจดเปลี่ยนแนวโน้มที่ 1,357
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 30 May 2024
(views 74)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD ช่วงสั้นลุ้น Rebound จากกรอบล่างที่ 1,347
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 29 May 2024
(views 55)
พักฐานต่อเนื่อง แนวโน้มเป็นเชิงลบ มีแนวรับสำคัญที่ 1,360 และ 1,352 แต่หากผ่าน 1,366 ได้ มี Upside ถึง 1,370
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 28 May 2024
(views 75)
รอดูการ Pull Back ลุ้นผ่าน 1,370 เพื่อกลับเข้ากรอบ Sideway Up แต่หากไม่ผ่าน ย้ำขาลงเปิด Downside ถึง 1,360
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 27 May 2024
(views 91)
หลุดกรอบล่างทำ Double Top รอดูการ Pull Back หากยังไม่ผ่าน 1,366 ย้ำขาลงถึง 1,355
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 24 May 2024
(views 79)
ทดสอบกรอบล่าง 1,366 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ Sideway แต่หากหลุด แนวโน้มเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 23 May 2024
(views 93)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Sideway 1,366 หากยืนได้ มีโอกาส Rebound ในกรอบ แต่หากหลุด จะทำรูปแบบ Double Top
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 21 May 2024
(views 91)
ระยะสั้นพักฐาน หลังยืนเหนือ 1,385 ไม่ได้ ประเมินแนวรับสำคัญที่ 1,373 และกรอบล่างของ Sideway ที่ 1,366
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 20 May 2024
(views 89)
ฟื้นตัวสะสมกำลังใกล้แนวต้านสำคัญ 1,385 หากผ่านได้ เปิด Upside ต่อถึง 1,392 แต่หากพักฐาน มีรับสำคัญ 1,374
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 17 May 2024
(views 67)
พักฐานช่วงสั้น หลังทำ Bullish Flag หากยังยืนเหนือแนวรับ 1,375 ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่าน 1,385 Higher High
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 16 May 2024
(views 82)
กลับมาแกว่งในกรอบ Downtrend ต่อ รอดูการทดสอบเส้นแนวโน้มย่อย 1,367 หากยืนได้ มีโอกาสผ่านกรอบบนที่ 1,376
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 15 May 2024
(views 70)
Throw Back ช่วงสั้นหลังทำ Bullish Flag ในช่วงก่อน หากยังไม่หลุด1,370 ยังย้ำแนวโน้มการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 14 May 2024
(views 69)
สะสมกำลังใกล้กรอบบนที่ 1,373 หากผ่านได้ แนวโน้มจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 13 May 2024
(views 90)
รอดูการ Rebound ที่แนวต้าน 1,374 หากผ่านได้ แนวโน้มจะกลับมาเป็นการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 10 May 2024
(views 85)
หลุดกรอบล่างของ Downtrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นเชิงลบ หากยัง Pull Back ไม่ผ่าน 1,372 ย้ำขาลงถึง 1,363
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 09 May 2024
(views 88)
พักฐานในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ หากยืนเหนือ 1,370 ได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัว แต่หากหลุด 1,370 แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 08 May 2024
(views 89)
ช่วงสั้นมีการย่อตัวในกรอบ Uptrend หากยังไม่หลุดกรอบล่าง 1,370 ยังมีโอกาสผ่าน 1,384 ทำ Higher High
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 07 May 2024
(views 103)
สะสมกำลังกลางกรอบ Uptrend ลุ้นผ่าน 1,372 เพื่อเปิด Upside ถึง 1,380 ที่กรอบบน แต่หากพักฐาน ไม่ควรหลุด 1,363
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 03 May 2024
(views 94)
พักตัวพร้อมสัญญาณลบ รอดูการทดสอบกรอบล่าง 1,360 หากยืนได้ ยังลุ้น Rebound
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤษภาคม
2024
Technical View : Morning Session 02 May 2024
(views 63)
เคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend ช่วงสั้นพักฐานในกรอบหลังติดกรอบบน มีกรอบล่าง 1,360 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 30 April 2024
(views 101)
ยังสะสมกำลังเหนือฐานราคาร 1,352 ลุ้นฟื้นตัวในกรอบ มีกรอบแนวต้านสำคัญ 1,365-1,372
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 29 April 2024
(views 92)
แกว่งแคบใกล้ฐานราคา 1,352 ระยะถัดไป หากยังไม่หลุดฐานราคาดังกล่าว ดัชนียังมีโอกาสฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 26 April 2024
(views 57)
สะสมกำลังเหนือกรอบแนวรับ 1,357-1,352 หากยืนได้ ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้านแรก 1,372
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 25 April 2024
(views 88)
สะสมกำลังใกล้เส้น Neckline พร้อมสัญญาณลบจาก MACD หากพักฐาน มีแนวรับที่กรอบ 1,356-1,352
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 24 April 2024
(views 102)
พักฐานช่วงสั้น หลังติดต้านสำคัญ 1,362 ประเมินแนวรับแรกที่ระดับ 1,350 บริเวณ Gap ที่เปิดไว้
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 23 April 2024
(views 98)
Rebound จากกรอบล่างของ Sideway Down ทดสอบฐานราคาที่ 1,352 ที่แนวต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 22 April 2024
(views 65)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Sideway Down ย้ำแนวโน้มเชิงลบ รอดูการทดสอบกรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 19 April 2024
(views 78)
พักฐานในกรอบ Sideway และสะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,352 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 18 April 2024
(views 68)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ ระยะถัดไป รอดูการ Pull Back ประเมินแนวต้านสำคัญ 1,374
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 17 April 2024
(views 58)
พักฐานหลังติดกรอบบนของ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ประเมินกรอบแนวรับที่ 1,395-1,390
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 11 April 2024
(views 78)
แกว่งตัวขึ้นในกรอบUptrend ระยะสั้นสะสมกำลังใกล้กรอบบน 1,412 อาจพักฐานช่วงสั้น ประเมินแนวรับที่กรอบ 1,400-1,395
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 10 April 2024
(views 50)
ผ่านกรอบบนของ Downtrend และยืนเหนือ 1,400 สำเร็จ มี Upside สำคัญที่ High ก่อนหน้า 1,405
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 09 April 2024
(views 78)
สะสมกำลังใกล้ฐานราคาลุ้นฟื้นตัวในกรอบ Downtrend มีกรอบบนที่ 1,380 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 05 April 2024
(views 81)
แนวโน้มยังเป็นลบ ระยะสั้นเริ่ม Rebound จากฐานราคาพร้อมสัญญาณบวก มีแนวต้านสำคัญ 1,380
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 04 April 2024
(views 85)
แกว่งแคบสะสมกำลังใกล้กรอบบนของ Downtrend แนวโน้มยังเป็นลบต่อ มีกรอบแนวรับ 1,372-1,368
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 03 April 2024
(views 90)
Rebound ในกรอบ Downtrend สะสมกำลังใกล้กรอบบน 1,382 อีกครั้ง หากผ่านได้ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 02 April 2024
(views 100)
แนวโน้มยังเป็นลบ หลังยังไม่ผ่าน 1,382 ที่กรอบบน มีกรอบแนวรับที่ 1,372-1,368
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2024
Technical View : Morning Session 01 April 2024
(views 92)
พักตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,364
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 29 Mar 2024
(views 99)
พักตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,364
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 28 Mar 2024
(views 93)
ติดแนวต้านที่กรอบบน อาจมีการพักฐานในกรอบ Downtrend มีแนวรับแรกที่ 1,374
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 27 Mar 2024
(views 103)
Rebound จากกรอบล่างของ Downtrend พร้อมสัญญาณบวกมีกรอบบนที่ 1,383 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 26 Mar 2024
(views 101)
พักตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ระยะถัดไปลุ้น Rebound จากกรอบล่าง 1,367 แต่หากหลุด ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 25 Mar 2024
(views 82)
ทำ Lower High ใกล้ทดสอบแนวรับ 1,378 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่านแนวต้าน 1,387
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 22 Mar 2024
(views 77)
ผ่านเส้น Downtrend พร้อมสัญญาณบวก แนวโน้มเป็นการฟื้นตัวลุ้นทดสอบแนวต้าน 1,396 และ 1,400 ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 21 Mar 2024
(views 115)
ย่อตัวต่อเนื่องย้ำทิศทางขาลง รอดูการทดสอบ 1,370 หากยืนได้ ยังมีโอกาสทำ Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 20 Mar 2024
(views 74)
แนวโน้มยังเป็นลบต่อ หลังสะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Downtrend 1,380 หากยืนได้ ลุ้น Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 19 Mar 2024
(views 76)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นลบ รอดูการทดสอบแนวรับ 1,3825 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 18 Mar 2024
(views 81)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ ลุ้น Pull Back แต่หากไม่ผ่าน 1,390 ย้ำขาลงถึง 1,382
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 15 Mar 2024
(views 82)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend ลุ้นทดสอบ Upside สำคัญที่ 1,400-1,405
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 14 Mar 2024
(views 70)
พักฐานสะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Uptrend 1,382 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่าน 1,390
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 13 Mar 2024
(views 71)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการพักฐาน หากยัง Pull Back ไม่ผ่าน 1,383 ย้ำขาลงถึง 1,373
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 12 Mar 2024
(views 84)
พักฐานในกรอบ Uptrend มีแนวรับสำคัญที่ 1,377 หากยืนได้ ยังรักษาโอกาสการฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 11 Mar 2024
(views 97)
กลับเข้ากรอบ Sideway เดิมสำเร็จ ลุ้นปิด Gap ที่ 1,392 และทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,400 แต่หากพักฐาน มีแนวรับสำคัญที่ 1,377
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 8 Mar 2024
(views 77)
สะสมกำลังใกล้กรอบบนของ Downtrend บริเวณ 1,376 หากยังไม่ผ่าน มี Downside แรกที่ 1,365
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 7 Mar 2024
(views 86)
ฟื้นตัวในกรอบ Sideway พร้อมสัญญาณบวก อาจพักฐานช่วงสั้นแต่หากยังไม่หลุด 1,363 มีโอกาสฟื้นตัวผ่าน 1,376
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 6 Mar 2024
(views 93)
ลุ้นฟื้นตัวจากกรอบล่างของ Sideway มีแนวต้านแรกที่ 1,363 และ 1,370 ตามลำดับ แต่หากหลุด 1,353 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 5 Mar 2024
(views 97)
ย่อตัวใกล้แนวรับถัดไปที่ 1,357 หากยืนได้ โดยมีโอกาสReboundจากบริเวณดังกล่าว มีแนวต้านแรกที่ 1,370
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 4 Mar 2024
(views 66)
แนวโน้มยังเป็นลบ หลัง Pull Back ไม่ผ่าน 1,377 มี Downside สำคัญที่กรอบแนวรับ 1,364-1,358
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2024
Technical View : Morning Session 1 Mar 2024
(views 70)
หลุดกรอบล่างของ Sideway Up แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ ประเมินกรอบแนวรับถัดไปที่ 1,365-1,358
อ่านเพิ่มเติม
29
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 29 Feb 2024
(views 70)
พักฐานใกล้กรอบล่างของ Sideway Up 1,378 หากยืนได้ ยังมี โอกาส Rebound ในกรอบ แต่หากหลุด แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 28 Feb 2024
(views 105)
ย่อตัวต่อในกรอบ Sideway Up ประเมินแนวรับสำคัญ 1,387 หาก
ยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบ 1,400 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 27 Feb 2024
(views 63)
พักฐานหลังยืนเหนือ 1,400 ไม่ได้ มี Downside ถัดไปที่ 1,393 และ 1,385 ตามลำดับ แต่หากฟื้นตัวมีแนวต้านแรก 1,405
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 23 Feb 2024
(views 110)
ผ่าน 1,400 สำเร็จ มีโอกาสฟื้นตัวต่อถึงระดับ 1,413 แต่หากหลุด 1,400 มีแนวรับแรกที่ 1,393
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 22 Feb 2024
(views 115)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Downtrend ย่อยสำเร็จ รอดูการทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,400
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 21 Feb 2024
(views 113)
สะสมกำลังใกล้ Downside สำคัญ ลุ้นฟื้นตัวในกรอบ มีแนวต้านที่ กรอบ 1,387-1,392
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 20 Feb 2024
(views 114)
ยังย่อตัวในกรอบ Downtrend ย่อย มีแนวรับแรกที่ 1,383 แต่หากผ่านกรอบบน 1,393 ได้ จะเปิด Upside ถึง 1,400
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 19 Feb 2024
(views 120)
ย่อตัวต่อในกรอบ Sideway Up พร้อมสัญญาณลบ มี Downside สำคัญที่ 1,378
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 16 Feb 2024
(views 116)
Rebound จากฐานราคา ลุ้นผ่าน 1,392 ทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,400 แต่หากพักฐาน มี 1,380 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 15 Feb 2024
(views 82)
พักฐานในกรอบ Sideway Up รอดูการสะสมกำลังใกล้ 1,380 หาก ยืนได้ ดัชนีมีโอกาสปิด Gap ที่ 1,392
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 14 Feb 2024
(views 132)
สะสมกำลังใกล้กรอบแนวรับ 1,386-1,382 หากยืนได้ ยังมีโอกาส
ฟื้นตัวลุ้นผ่าน 1,400
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 13 Feb 2024
(views 129)
เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway Up สะสมกำลังใกล้ฐานราคา 1,382 หากยืนได้ ฟื้นตัวลุ้นทดสอบกรอบแนวต้าน 1,396-1,400
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 12 Feb 2024
(views 112)
สะสมกำลังใกล้แนวรับ 1,386 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นทดสอบ กรอบแนวต้าน 1,400 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 9 Feb 2024
(views 119)
พักฐานหลังติดกรอบแนวต้านสำคัญ มีแนวรับถัดไปที่ 1,386 หากยืน ได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 8 Feb 2024
(views 136)
แนวโน้มยังฟื้นตัว แต่อาจพักฐานช่วงสั้นหลังติดต้านพร้อมสัญญาณ ลบ แต่หากยังไม่หลุด 1,395 ยังรักษาโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 7 Feb 2024
(views 130)
ทำรูปแบบ Double Bottom ฟื้นตัวต่อเนื่อง มี 1,400 เป็นแนวต้าน สำคัญ แต่หากพักฐาน มีรับแรกที่ 1,392
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 6 Feb 2024
(views 131)
พักฐานหลังติดกรอบบนของ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ประเมิน กรอบแนวรับสำคัญ 1,375-1,370
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 5 Feb 2024
(views 89)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend ใกล้กรอบบน อาจพักฐานช่วงสั้น แต่หาก ยังไม่หลุดกรอบ 1,375-1,370 ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 2 Feb 2024
(views 127)
สะสมกำลังในกรอบ Triangle รอเลือกทาง หากไม่ผ่านกรอบบนที่
1,374 มีโอกาสลงทดสอบกรอบล่าง 1,358
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2024
Technical View : Morning Session 1 Feb 2024
(views 113)
หลุดกรอบล่างของ Triangle แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ หาก Pull Back ไม่ผ่าน 1,372 ย้ำขาลงถึงกรอบ 1,360-1,353
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 31 Jan 2024
(views 115)
เคลื่อนไหวในกรอบ Triangle พร้อมสัญญาณลบ มีกรอบล่างที่ 1,370 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 30 Jan 2024
(views 115)
Rebound ในกรอบ Triangle มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,380 แต่ หากพักฐาน ไม่ควรหลุด 1,368 เพื่อรักษาโอกาสการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 29 Jan 2024
(views 135)
ยังอยู่ในช่วง Throw Back พร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่ 1,360 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 26 Jan 2024
(views 132)
ช่วงสั้นมีการ Throw Back แต่ยังยืนเหนือแนวรับสำคัญ มีโอกาสฟื้น ตัวลุ้นทำ Higher High
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 25 Jan 2024
(views 130)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ หาก Throw Back ไม่ หลุด 1,373 มีโอกาสฟื้นตัวถึง 1,390
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 24 Jan 2024
(views 112)
แนวโน้มเป็นขาลงต่อเนื่อง หลังพักฐานทำ Lower Low สะสมกำลัง ใกล้กรอบล่าง 1,350
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 23 Jan 2024
(views 123)
ย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend ย้ำแนวโน้มขาลง มี Downside สำคัญที่ 1,360 กรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 22 Jan 2024
(views 127)
เคลื่อนไหวในกรอบ Downtrend มีแนวโน้มเป็นเชิงลบ ระยะสั้นฟื้นตัว
ในกรอบลุ้นผ่านกรอบบน 1,388 เปลี่ยนแนวโน้มเป็นการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 19 Jan 2024
(views 123)
ยังผ่านแนวต้านแรกไม่ได้ แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ มีกรอบแนวรับสำคัญ 1,372-1,367
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 18 Jan 2024
(views 119)
ย่อตัวหลุดแนวรับสำคัญ ระยะสั้นมีลุ้น Rebound มีแนวต้านแรกที่
1,386แต่หากพักฐานต่อ มีแนวรับสำคัญที่ 1,372-1,367
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 17 Jan 2024
(views 139)
ยังพักตัวในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นลบ รอดูการทดสอบ 1,400-1,392 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่านกรอบบน 1,410
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 16 Jan 2024
(views 139)
พักตัวต่อในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับแรกที่ 1,400 แต่หากผ่าน 1,414 แนวโน้มจะเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 15 Jan 2024
(views 83)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Falling Wedge ส าเร็จ ช่วงสั้นอาจ Throw
Back แต่หากยืนเหนือ 1,410 จะเป็นการฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 12 Jan 2024
(views 102)
ย่อตัวต่อในกรอบFalling Wedge มีแนวรับส ำคัญที่กรอบล่ำง 1,405
และแนวรับจิตวิทยำ 1,400
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 11 Jan 2024
(views 120)
ฟอร์มเป็น Falling Wedge รอดูการทดสอบกรอบล่าง 1,408 หาก
ยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่านกรอบบน 1,420
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 10 Jan 2024
(views 87)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นลบ มีกรอบล่างที่ 1,408 เป็น
10 Jan 2024 Downside ส าคัญ
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 9 Jan 2024
(views 80)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการพักฐาน อาจมีการ Pull Back ช่วงสั้น แต่หากหลุด 1,415 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 8 Jan 2024
(views 124)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ รอดูการทดสอบกรอบล่าง 1,425 หากยืนได้ ยังรักษาแนวโน้มการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 5 Jan 2024
(views 80)
ฟื้นตัวจากกรอบล่าง คงแนวโน้มเป็นการฟื้นตัว มี Upside สำคัญที่กรอบบน 1,442 แต่หากพักฐาน มีกรอบล่าง 1,423 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 4 Jan 2024
(views 138)
ช่วงสั้นมีการย่อตัวพร้อมสัญญาณลบในกรอบ Downtrend มีแนวรับแรก 1,425
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 3 Jan 2024
(views 119)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend ที่กรอบบนพร้อมสัญญาณ Overbought มีโอกาสพักฐานช่วงสั้น มีแนวรับแรก 1,425
อ่านเพิ่มเติม
02
มกราคม
2024
Technical View : Morning Session 2 Jan 2024
(views 126)
ระยะสั้นมีการย่อตัวในกรอบ Uptrend หากไม่หลุดกรอบล่าง 1,407 จะยังรักษาโอกาสฟื้นตัวทดสอบกรอบบน 1,422
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 28 Dec 2023
(views 138)
พักฐานในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ประเมินกรอบแนวรับ 1,404-1,400
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 27 Dec 2023
(views 137)
ฟื้นตัวใกล้กรอบบนของ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ อาจเห็นการพักฐานช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 26 Dec 2023
(views 125)
แนวโน้มยังเป็นบวก หลังเคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,416
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 25 Dec 2023
(views 92)
ยังแกว่งในกรอบ Uptrend แนวโน้มเป็นบวก หากไม่หลุดกรอบล่าง 1,400 มี Upside สำคัญที่กรอบบน 1,413
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 22 Dec 2023
(views 129)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณบวก มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,410
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 21 Dec 2023
(views 119)
เคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend ก่อนพักฐานในช่วงสั้น หากไม่หลุดกรอบล่างที่ 1,393 ยังรักษาโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 20 Dec 2023
(views 158)
สะสมกำลังใกล้ 1,400 ช่วงสั้นอาจพักฐาน หลังเกิดสัญญาณลบ มี Downside สำคัญ 1,384
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 19 Dec 2023
(views 127)
แนวโน้มยังเป็นการฟื้นตัว มีเส้น Neckline ที่ 1,400 เป็นแนวต้านสำคัญ แต่หากพักฐาน มี 1,384 เป็นรับแรก
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 18 Dec 2023
(views 109)
ช่วงสั้นมีการ Throw Back หากยังไม่หลุด 1,382 ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นทดสอบ 1,400 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 15 Dec 2023
(views 127)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend ลุ้นผ่านกรอบบน 1,380 เปลี่ยนแนวโน้มเป็นบวก แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,370-1,366
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 14 Dec 2023
(views 126)
ย่อตัวทำ Lower LowในกรอบDowntrendย้ำภาพขาลง มี Downside สำคัญที่กรอบล่าง 1,350
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 13 Dec 2023
(views 128)
กลับมาย่อตัวในกรอบ Downtrend อีกครั้ง ช่วงสั้นลุ้น Pull Back เป้า 1,377-1,382 แต่หากหลุด 1,370 ย้ำขาลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 12 Dec 2023
(views 132)
สะสมกำลังในกรอบ Downtrend ใกล้จุดเปลี่ยนแนวโน้มที่กรอบบน 1,386 แต่หากหลุด 1,376 ภาพจะเปลี่ยนเป็นการพักฐานอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 8 Dec 2023
(views 182)
ภาพรวมเปลี่ยนเป็นการย่อตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่ 1,370 ยืนได้ ลุ้น Rebound อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 7 Dec 2023
(views 145)
ฟื้นตัวทดสอบกรอบบนของ Downtrend 1,392 ลุ้นผ่านเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นบวก แต่หากพักฐาน มีรับสำคัญที่ 1,382
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 6 Dec 2023
(views 156)
ช่วงสั้น Rebound ในกรอบ Downtrend หากยังไม่หลุด 1,378 ลุ้นฟื้นตัวผ่าน 1,392 แต่หากหลุด 1,378 แนวโน้มกลับเป็นลบต่อ
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 4 Dec 2023
(views 128)
แกว่งสะสมกำลังในกรอบ Downtrend ลุ้นฟื้นตัวต่อหลังยังมีสัญญาณบวก แนวต้านแรกที่ 1,385
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2023
Technical View : Morning Session 1 Dec 2023
(views 153)
พักตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ช่วงสั้นลุ้น Rebound จากกรอบล่าง ประเมินแนวต้านช่วงสั้นที่ 1,386
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 30 Nov 2023
(views 158)
ย่อตัวในกรอบ Triangle รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 1,384 ที่หากหลุด แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 29 Nov 2023
(views 131)
Rebound จากกรอบล่างของ Triangle ลุ้นทดสอบแนวต้านถัดไป 1,410 แต่หากพักฐาน มีแนวรับที่ 1,392
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 28 Nov 2023
(views 119)
แกว่งใกล้กรอบล่างของ Triangle พร้อมสัญญาณบวก ลุ้น Rebound เป้าสั้น 1,400 แต่หากหลุดกรอบล่าง 1,383 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 27 Nov 2023
(views 124)
ย่อตัวในกรอบ Sideway Down ต่อหลังหลุด 1,400 มีแนวรับสำคัญ 1,392 หากยืนได้ มีโอกาส Rebound ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 24 Nov 2023
(views 135)
สะสมกำลังในกรอบ Sideway บริเวณ 1,400-1,428 ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น แนวต้านแรก 1,415
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 23 Nov 2023
(views 119)
พักฐานในกรอบ ลงสะสมกำลังใกล้กรอบล่างย่อยที่ 1,408 หากยืนได้ ยังรักษาโอกาสฟื้นตัว แต่หากหลุด มี 1,400 เป็น Downside สำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 22 Nov 2023
(views 140)
ยังสะสมกำลัง รอเลือกทางอยู่กลางกรอบ ผ่าน 1,428 มี Upside ต่อถึง 1,432 แต่หากหลุด 1,412 จะเป็นการพักฐานในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 21 Nov 2023
(views 128)
สะสมกำลังในกรอบย่อย มีแนวรับสำคัญ 1,410 หากยืนได้ มีแนวต้านสำคัญที่ 1,426
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 20 Nov 2023
(views 125)
แกว่งกลางกรอบ Sideway Up พร้อมสัญญาณลบ ประเมิน Downside สำคัญที่ 1,407-1,400
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 17 Nov 2023
(views 119)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Sideway Up อาจพักฐาน หลังเกิดสัญญาณลบ มีกรอบแนวรับสำคัญ 1,407-1,400
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 16 Nov 2023
(views 126)
ฟื้นตัวในกรอบ Sideway Up มีกรอบแนวต้านสำคัญที่ 1,424-1,432 แต่หากพักฐาน มีรับแรกที่ 1,406
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 15 Nov 2023
(views 143)
สร้างฐานราคาในกรอบ Downtrend ที่ 1,378 พร้อมสัญญาณบวก ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ มีแนวต้านสำคัญ 1,393
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 14 Nov 2023
(views 125)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างพร้อมสัญญาณบวกลุ้นฟื้นตัวทดสอบ Upside สำคัญ 1,400 แต่หากพักฐาน มีรับสำคัญที่ 1,378
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 13 Nov 2023
(views 139)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบ รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 1,383
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 10 Nov 2023
(views 121)
Rebound จากกรอบล่างก หากยังไม่หลุด 1,400 มีโอกาสฟื้นตัวลุ้นทดสอบ 1,417
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 9 Nov 2023
(views 115)
สะสมกำลังกลางกรอบ Uptrend มีฐานราคาที่ 1,407 เป็นรับแรก หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 8 Nov 2023
(views 121)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend รอดูการทดสอบแนวรับจิตวิทยา 1,400 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 7 Nov 2023
(views 126)
แนวโน้มยังเป็นบวก แต่ช่วงสั้นย่อตัวพร้อมสัญญาณลบ หากยังไม่หลุด 1,414 มีโอกาสฟื้นตัวต่อมีกรอบแนวต้านที่ 1,423-1,430
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 6 Nov 2023
(views 124)
ฟื้นตัวต่อเนื่อง ย้ำทิศทางการฟื้นตัว ช่วงสั้นอาจมีการ Throw Back มีแนวรับแรกที่ 1,414 ยืนได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,428
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 3 Nov 2023
(views 119)
ผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก หากยืนเหนือ 1,400 ได้ เปิด Upside ถึง 1,414
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 2 Nov 2023
(views 117)
เคลื่อนไหวในกรอบขาลง ระยะสั้นลุ้นผ่านกรอบบนของ Downtrend ย่อยที่ 1,387 แต่หากหลุด 1,374 ย้ำขาลงต่อถึง 1,366
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2023
Technical View : Morning Session 1 Nov 2023
(views 120)
สะสมกำลังในกรอบ Downtrend มีกรอบแนวต้านสำคัญ 1,386-1,392 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,372
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 31 Oct 2023
(views 126)
แนวโน้มเป็นการฟื้นตัวพร้อมสัญญาณบวก ลุ้นผ่าน 1,400 เพื่อทดสอบกรอบบน 1,414 แต่หากพักฐานมีรับแรกที่ 1,388
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 30 Oct 2023
(views 137)
Rebound ในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก ลุ้นผ่านเส้นแนวโน้มย่อย 1,394 ทดสอบ 1,400
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 27 Oct 2023
(views 134)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ย้ำขาลง รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 1,364
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 26 Oct 2023
(views 129)
สะสมกำลังกลางกรอบ Downtrend หากยังไม่หลุด 1,394 ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 25 Oct 2023
(views 131)
แนวโน้มยังเป็นลบหลังผ่าน 1,400 ไม่ได้และย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend มี Downside สำคัญ 1,380-1,373
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 24 Oct 2023
(views 162)
ย่อตัวหลุดแนวรับจิตวิทยาย้ำแนวโน้มขาลง มี Downside ถัดไปที่กรอบ 1,396-1,390
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 20 Oct 2023
(views 131)
พักฐานต่อในกรอบ Downtrend สะสมกำลังใกล้ฐานราคา 1,416 หากยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 19 Oct 2023
(views 133)
พักฐานหลังติดกรอบบนของ Downtrend รอดูการทดสอบแนวรับแรกที่ 1,428
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 18 Oct 2023
(views 135)
Rebound ในกรอบ Downtrend และพักฐานช่วงสั้น หากยังไม่หลุด 1,428 มีลุ้นผ่านกรอบบนที่ 1,445
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 17 Oct 2023
(views 139)
เริ่มสะสมกำลังในกรอบ หากยังไม่หลุด 1,416 ทำ Lower Low ลุ้น Rebound ช่วงสั้น มีกรอบ Uptrend สำคัญ 1,430-1,440
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 16 Oct 2023
(views 139)
ช่วงสั้นพักฐาน หลังติดต้านสำคัญที่ 1,458 รอดูการทดสอบกรอบแนวรับ 1,442-1,430 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 12 Oct 2023
(views 143)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ รอดูการทดสอบ 1,458 เพื่อฟอร์มเป็นรูปแบบการกลับตัว
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 11 Oct 2023
(views 117)
ยังแกว่งในกรอบ Downtrend และมีการ Rebound ช่วงสั้น มีแนวต้านสำคัญที่กรอบ 1,440-1,446
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 10 Oct 2023
(views 136)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Downtrend มีกรอบ Downside สำคัญที่ 1,423-1,413
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 9 Oct 2023
(views 143)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend ย้ำขาลง มี Downside ถัดไปที่ 1,430 ที่ฐานราคา
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 6 Oct 2023
(views 128)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,440 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ มี Upside ที่ 1,455-1,462
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 5 Oct 2023
(views 124)
แกว่งในกรอบ Downtrend ใกล้กรอบล่าง 1,440 ยังมีโอกาสฟื้นตัวช่วงสั้น แนวต้านแรก 1,455 และ 1,462
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 4 Oct 2023
(views 135)
ย่อตัวต่อในกรอบ Sideway Down สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,440 พร้อมสัญญาณ Oversold
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 3 Oct 2023
(views 151)
แนวโน้มยังเป็นลบ สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง Sideway พร้อมสัญญาณ Oversold จาก RSI
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2023
Technical View : Morning Session 2 Oct 2023
(views 151)
ย่อตัวลงในกรอบ Sideway ใกล้ทดสอบกรอบล่าง 1,465 พร้อมสัญญาณ Oversold มีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 29 Sep 2023
(views 147)
ย่อตัวทำ Lower Low ในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นการปรับตัวลงต่อ ลุ้น Rebound จากกรอบล่าง 1,478
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 28 Sep 2023
(views 129)
Rebound ในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวกจาก MACD ลุ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 1,500
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 27 Sep 2023
(views 143)
ย้ำแนวโน้มขาลง หลังหลุดแนวรับ 1,500 มี Downside ถัดไปถึง 1,485
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 26 Sep 2023
(views 140)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ใกล้กรอบแนวรับ 1,505-1,500 อีกครั้ง หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 25 Sep 2023
(views 139)
Rebound ในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก มี Upside สำคัญที่กรอบบน 1,535
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 22 Sep 2023
(views 148)
ระยะสั้นทำ Technical Rebound ลุ้นผ่าน Upside สำคัญ 1,520 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,505-1,500
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 21 Sep 2023
(views 151)
ย่อตัวใกล้ทดสอบ Downside สำคัญ 1,505-1,500 ยืนได้ ลุ้นทำ Technical Rebound ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 20 Sep 2023
(views 124)
พักตัวต่อในกรอบ Downtrend รอดูการสะสมกำลังที่กรอบล่าง 1,520 ลุ้น Rebound
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 19 Sep 2023
(views 144)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ย้ำเชิงลบ ลุ้น Rebound จากกรอบล่าง 1,522
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 18 Sep 2023
(views 133)
แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ หลังยังพักฐานสะสมกำลังใกล้กรอบแนวรับ 1,538-1,533
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 15 Sep 2023
(views 145)
สร้างฐานสะสมกำลังพร้อมสัญญาณบวกจาก MACD และ RSI หากผ่าน 1,554 ได้ จะฟอร์มเป็น Rounding Bottom
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 14 Sep 2023
(views 119)
ย่อตัวกลับเข้ากรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นเชิงลบต่อ มี Downside สำคัญที่กรอบล่าง 1,525
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 13 Sep 2023
(views 137)
ผ่านกรอบบนสำเร็จ ช่วงสั้นมีการ Throw Back หากยังยืนเหนือ 1,542 มีลุ้นฟื้นตัวถึง 1,552
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 12 Sep 2023
(views 128)
พักฐานต่อเนื่องในกรอบ Downtrend แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ มี Downside สำคัญที่กรอบล่าง 1,528
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 11 Sep 2023
(views 138)
ย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend หลังยังผ่านกรอบบนไม่ได้ มีแนวรับถัดไปที่ 1,543
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 8 Sep 2023
(views 141)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก หากผ่านกรอบบนที่ 1,554 ได้ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 7 Sep 2023
(views 139)
แกว่งในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก มีโอกาส Rebound ทดสอบกรอบบน 1,554
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 6 Sep 2023
(views 134)
ดัชนียังมีทิศทางเป็นขาลง มีแนวรับถัดไปที่ 1,543 และแนวรับสำคัญที่ 1,534 หาก Rebound มีต้านแรก 1,554
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 5 Sep 2023
(views 137)
แนวโน้มเป็นขาลงต่อ หลังหลุดกรอบล่างของ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ลุ้นการ Pull Back ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 4 Sep 2023
(views 153)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบพร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,553
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2023
Technical View : Morning Session 1 Sep 2023
(views 144)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ หลังหลุดรกอบล่างของ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ มี Downside ถัดไปที่ 1,560
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 31 Aug 2023
(views 148)
ระยะสั้นพักฐานหลังติดแนวต้านสำคัญที่กรอบบนพร้อมสัญญาณลบ มี Downside สำคัญที่ 1,572-1,567
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 30 Aug 2023
(views 137)
แกว่งในกรอบ Uptrend แนวโน้มยังเป็นบวก แต่มีสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,563
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 29 Aug 2023
(views 144)
ทิศทางเป็นขาขึ้น แต่เริ่มเกิดสัญญาณลบ มีกรอบแนวรับ 1,560-1,552 แต่หากฟื้นตัว มีต้านแรกที่ 1,570
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 28 Aug 2023
(views 128)
แนวโน้มเป็นเชิงบวก ระยะสั้นสะสมกำลังในกรอบ Sideway 1,552-1,564
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 25 Aug 2023
(views 151)
พักฐานช่วงสั้น หลังติดแนวต้าน 1,562 หากยังไม่หลุดกรอบแนวรับ 1,550-1,543 ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 24 Aug 2023
(views 141)
ระยะสั้นมีการ Throw Back รอดูการทดสอบ 1,540 หากยืนได้ ลุ้นทดสอบกรอบแนวต้าน 1,554-1,562
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 23 Aug 2023
(views 141)
ฟอร์มเป็น Ascending Triangle ผ่านกรอบบนสำเร็จ ต่อแนวโน้มเชิงบวก มี Upside ถัดไปที่ 1,550 ละ 1,562
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 22 Aug 2023
(views 148)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend สะสมกำลังใกล้กรอบบน 1,528 ลุ้นผ่านเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 21 Aug 2023
(views 149)
ระยะสั้นพักฐานในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบ หลังติดกรอบบน มีแนวรับแรกที่ 1,516
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 18 Aug 2023
(views 161)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ทดสอบกรอบบน 1,532 ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 17 Aug 2023
(views 164)
Rebound จากกรอบล่างของ Downtrend มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,532
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 16 Aug 2023
(views 177)
เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway 1,515-1,540 พร้อมสัญญาณลบ หากยืนเหนือ 1,515 ได้ มีโอกาส Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 15 Aug 2023
(views 146)
พักฐานช่วงสั้น แต่แนวโน้มยังเป็นบวก รอดูการทดสอบฐานราคา 1,530 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบ 1,540 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 11 Aug 2023
(views 171)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Downtrend แนวโน้มเป็นการฟื้นตัว มี 1,540 เป็นต้านสำคัญ หากพักฐาน มี 1,528 เป็นแนวรับแรก
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 10 Aug 2023
(views 157)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณบวก ลุ้นผ่านกรอบบน 1,532 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 9 Aug 2023
(views 200)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ มี Downside สำคัญที่ 1,510
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 8 Aug 2023
(views 169)
เริ่มฟื้นตัวจากกรอบล่าง พร้อมสัญญาณบวก รอดูการทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,540
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 7 Aug 2023
(views 161)
สะสมกำลังสร้างฐานใกล้กรอบล่าง หากยังไม่หลุดกรอบ 1,528-1,522 ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ แต่หากหลุด 1,522 แนวโน้มเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 4 Aug 2023
(views 155)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend ใกล้ทดสอบแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,520
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 3 Aug 2023
(views 185)
พักฐานในกรอบ Uptrend หลังติดต้านสำคัญ รอดูการทดสอบ 1,545 ยืนได้ ยังรักษาภาพการ Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2023
Technical View : Morning Session 2 Aug 2023
(views 155)
ฟื้นตัวปิด Gap สำเร็จ อาจพักฐานช่วงสั้น มีลุ้น Rebound บริเวณ 1,550-1,545
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 31 Jul 2023
(views 159)
ผ่านเส้นแนวโน้มย่อยพร้อมสัญญาณบวก ลุ้นปิด Gap บริเวณ 1,550-1,557
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 27 Jul 2023
(views 201)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Uptrend ลุ้นผ่านต้านสำคัญ 1,530 เพื่อเปลี่ยนภาพเป็นการฟื้นตัวในกรอบ ส่วนรับสำคัญอยู่ที่ 1,520-1,516
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 26 Jul 2023
(views 151)
พักฐานในกรอบ Uptrend และสะสมกำลังกลางกรอบ ลุ้นผ่าน 1,532 เพื่อเปลี่ยนภาพเป็นการฟื้นตัวในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 25 Jul 2023
(views 168)
พักตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ระยะถัดไป มีแนวรับสำคัญที่ 1,516 และ 1,508 ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 24 Jul 2023
(views 157)
กลับมาฟื้นตัวในกรอบ Uptrend อีกครั้ง หลัง Rebound จากกรอบแนวรับ 1,520-1,516 มีแนวต้านถัดไป 1,533 และ 1,540
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 21 Jul 2023
(views 196)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ประเมินโอกาส Rebound ที่กรอบแนวรับ 1,516-1,512
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 20 Jul 2023
(views 175)
พักฐานสะสมกำลังใกล้กรอบบนของ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ มีกรอบแนวรับสำคัญ 1,530-1,527
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 19 Jul 2023
(views 178)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend ใกล้ทดสอบกรอบบน ช่วงสั้นอาจมีการพักฐาน มีกรอบแนวรับสำคัญ 1,527-1,520
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 18 Jul 2023
(views 170)
ผ่านกรอบบนของ Ascending Triangle แนวโน้มเป็นการฟื้นตัวต่อ มี Upside ถัดไปที่ 1,534
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 17 Jul 2023
(views 189)
ฟอร์มเป็น Ascending Triangle ลุ้นทดสอบกรอบบนที่ 1,520 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 14 Jul 2023
(views 134)
ยังคงเคลื่อนไหวแคบรอเลือกทิศทางในรูปแบบ Triangle ลุ้นผ่านกรอบบน 1,504 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นบวก รับสำคัญอยู่ที่ 1,490
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 13 Jul 2023
(views 166)
แกว่งแคบในกรอบ Triangle รอเลือกทาง มีแนวต้านสำคัญ 1,504 แนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,488
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 12 Jul 2023
(views 163)
ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบรอเลือกทาง มีกรอบบนที่ 1,505 เป็น Upside สำคัญ และมี 1,486 เป็น Downside สำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 11 Jul 2023
(views 140)
แกว่งแคบในกรอบ Triangle รอเลือกทิศทาง หากผ่านกรอบบน 1,505 แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก แต่หากหลุด 1,484 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 10 Jul 2023
(views 155)
ฟอร์มเป็นรูปแบบ Triangle สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง ลุ้นทดสอบกรอบแนวต้าน 1,500-1,507
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 7 Jul 2023
(views 172)
พักตัวในกรอบ Downtrend สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,485 ลุ้น Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 6 Jul 2023
(views 151)
ฟอร์มเป็น Rounding Top พร้อมสัญญาณลบ มีกรอบแนวรับสำคัญที่ 1,500-1,494
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 5 Jul 2023
(views 156)
ฟื้นตัวต่อเนื่องพร้อมสัญญาณบวก หากยังย่อไม่หลุด 1,510-1,500 จะมี Upside สำคัญที่ 1,527
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 4 Jul 2023
(views 172)
แกว่งช่วงแคบ หลังติดแนวต้านพร้อมสัญญาณลบ หากยังไม่หลุด 1,500-1,495 มีอากสฟื้นตัวผ่าน 1,510 ทำ Higher High
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2023
Technical View : Morning Session 3 Jul 2023
(views 139)
ฟื้นตัวทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,505 หากผ่านได้ มี Upside ถัดไปที่ 1,516 แต่หากพักฐานมี 1,500 เป็นรับแรก
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 30 Jun 2023
(views 190)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก หลังผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ ช่วงสั้นรอดูการ Throw Back ไม่หลุด 1,467 มีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 29 Jun 2023
(views 140)
ย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend มี Downside ถัดไป 1,460-1,455 บริเวณกรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 28 Jun 2023
(views 122)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend หลังผ่านกรอบบนไม่ได้ ย้ำแนวโน้มขาลง มี Downside สำคัญที่ 1,475-1,468
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 27 Jun 2023
(views 164)
แกว่งในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณ Oversold ใน RSI ระยะสั้นลุ้น Rebound จากกรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 26 Jun 2023
(views 144)
สะสมกำลังใกล้แนวรับจิตวิทยา 1,500 พร้อมสัญญาณ Rebound ในช่วงสั้น มีกรอบแนวต้าน 1,510-1,514
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 23 Jun 2023
(views 150)
ย่อตัวในกรอบ Sideway รอดูการทดสอบแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,505
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 22 Jun 2023
(views 136)
ย่อตัวหลุดแนวรับสำคัญ รอดูการ Pull Back ในช่วงสั้น ต้านแรก 1,525 หากยังไม่ผ่าน ย้ำขาลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 21 Jun 2023
(views 159)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นเชิงลบ หลังหลุดกรอบล่างของ Uptrend ช่วงสั้นรอดูการ Pull Back ที่ 1,540
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 20 Jun 2023
(views 163)
แกว่งในกรอบ Uptrend ช่วงสั้นสะสมกำลังในกรอบ Sideway ย่อย และเริ่มฟื้นตัวจากกรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 19 Jun 2023
(views 145)
แนวโน้มยังเป็นบวก ช่วงสั้นสะสมกำลังในกรอบ Sideway 1,550-1,567
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 16 Jun 2023
(views 147)
พักฐานพร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่ 1,550 ที่หากยืนได้ จะยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 15 Jun 2023
(views 164)
พักฐานในกรอบ Uptrend หลังติดกรอบบนพร้อมสัญญษรลบ มีโอกาสพักฐานช่วงสั้น มีกรอบแนวรับ 1,555-1,550
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 14 Jun 2023
(views 173)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend มีกรอบบนที่ 1,570 เป็นต้านสำคัญ หากย่อตัว มีกรอบแนวรับที่ 1,560-1,550
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 13 Jun 2023
(views 180)
แกว่งในกรอบแคบ รอดูการทดสอบแนวรับ 1,545 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 12 Jun 2023
(views 149)
พักฐานในช่วงสั้น มีแนวรับ 1,550 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อลุ้นผ่าน 1,560
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 9 Jun 2023
(views 170)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Sideway เปลี่ยนแนวโน้มเป็นเชิงบวกได้สำเร็จ มี Upside สำคัญ 1,570 ส่วนรับแรกอยู่ที่ 1,550
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 8 Jun 2023
(views 131)
Rebound ในกรอบ Sideway อีกครั้ง มีกรอบแนวต้าน 1,540-1,545 เป็น Upside สำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 7 Jun 2023
(views 142)
แกว่งแคบในกรอบ Sideway ลุ้นฟื้นตัวอีกครั้งบริเวณ 1,525-1,520 แต่หากหลุดกรอบล่าง 1,520 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 6 Jun 2023
(views 174)
ฟื้นตัวในกรอบ Sideway ลุ้นผ่านแนวต้านแรก 1,534 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับสำคัญ 1,525-1,520
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 2 Jun 2023
(views 154)
หลุดกรอบล่างของ Sideway Up พร้อมสัญญาณลบ หากยังไม่ผ่าน 1,524 ย้ำขาลงเปิด Downside ถึง 1,514
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2023
Technical View : Morning Session 1 Jun 2023
(views 164)
Rebound ในกรอบ Sideway Up พร้อมสัญญาณบวก มี Upside สำคัญที่กรอบบน 1,546
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 31 May 2023
(views 214)
ย่อตัวพร้อมสัญญาณลบ มีแนวรับสำคัญที่ 1,527 หากยืนได้ ยังมีโอกาสสะสมกำลังและฟื้นตัว แต่หากหลุด จะทำ Lower Low
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 30 May 2023
(views 156)
สะสมกำลังใกล้แนวต้าน 1,546 ลุ้นผ่านเพื่อทดสอบกรอบบน 1,552 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับที่ 1,534-1,527
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 29 May 2023
(views 181)
ผ่านแนวต้านสำคัญไม่ได้พร้อมสัญญาณลบ มีอากสพักฐานในกรอบ มองกรอบรับแรกที่ 1,527-1,520
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 26 May 2023
(views 127)
สะสมกำลังใกล้แนวรับ 1,530 หากยืนได้ ยังมีโอกาสผ่าน 1,546ย้ำแนวโน้มการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 25 May 2023
(views 152)
พักฐานในระยะสั้นหลังติดแนวต้าน 1,546 รอดูการทดสอบแนวรับ 1,530 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 24 May 2023
(views 120)
ฟื้นตัวต่อเนื่องทำ Higher High อยากพักฐานไม่หลุด 1,530 มีโอกาสฟื้นตัวผ่าน 1,540
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 23 May 2023
(views 116)
ผ่านกรอบบนสำเร็จ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว หากยังย่อไม่หลุด 1,522-1,518 จะเปิด Upside ต่อถึง 1,540
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 22 May 2023
(views 116)
ย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend ภาพรวมเป็นเชิงลบ มีกรอบแนวรับสำคัญที่ 1,508-1,500
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 19 May 2023
(views 130)
ระยะสั้นฟื้นตัวในกรอบ Downtrend แต่ยังติดแนวต้านที่กรอบบน แนวโน้มยังย้ำเชิงลบ มี Downside แรกที่ 1,518
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 18 May 2023
(views 180)
ภาพรวมของดัชนียังเป็นเชิงลบ มีโอกาสฟื้นตัวหากไม่หลุดฐานราคาที่ 1,517 แต่หากยืนไม่ได้ มีกรอบล่างที่ 1,508 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 17 May 2023
(views 171)
แนวโน้มยังเป็นลบ ระยะสั้นสะสมกำลังมีฐานราคาที่ 1,536 ลุ้นทำ Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 16 May 2023
(views 128)
ย่อตัวลงต่อเนื่องใกล้ทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1,532 หากยืนได้ ยังมีลุ้น Rebound ในช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 15 May 2023
(views 147)
เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway 1,550-1,572 รอเลือกทาง ช่วงสั้นฟื้นตัวจากกรอบล่าง มีกรอบบนเป็นต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 12 May 2023
(views 137)
สะสมกำลังใกล้แนวต้านสำคัญ 1,572 หากยังพักฐานไม่หลุด 1,562-1,558 มีลุ้นฟื้นตัวผ่าน 1,572
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 11 May 2023
(views 167)
ช่วงสั้นติดกรอบแนวต้านสำคัญ 1,570-1,572 พร้อมสัญญาณลบ อาจพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,562-1,558
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 10 May 2023
(views 136)
ทิศทางยังเป็นขาขึ้น ระยะสั้นสะสมกำลังใกล้แนวรับ 1,558 หากยืนได้ มีลุ้นผ่าน 1,570
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 9 May 2023
(views 144)
แนวโน้มเป็นการฟื้นตัว ทดสอบ 1,562 ช่วงสั้นอาจพักฐาน แต่หากยังยืนเหนือ 1,552 ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 8 May 2023
(views 127)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend ลุ้นทดสอบกรอบบนที่ 1,537 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 3 May 2023
(views 174)
สะสมกำลังในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณหนุน มีโอกาส Rebound ในช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤษภาคม
2023
Technical View : Morning Session 2 May 2023
(views 116)
ยังปิดย่อในกรอบ Downtrend ทิศทางเป็นขาลง มีกรอบล่างที่ 1,518 เป็นแนวรับที่ลุ้น Rebound
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 28 April 2023
(views 123)
ทิศทางเป็นขาลงต่อเนื่อง ระยะถัดไป หากยังไม่ผ่านกรอบบน 1,538 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้ม มีโอกาสลงหลุด 1,526 ทำ Lower Lowต่อ
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 27 April 2023
(views 153)
ฟื้นตัวช่วงสั้นในกรอบ Downtrend ลุ้นทดสอบต้านแรก 1,550 หากไม่ผ่าน จะยังคงย่อตัวต่อในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 26 April 2023
(views 181)
ย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend ย้ำแนวโน้มเชิงลบ รอดูการทดสอบกรอบล่าง 1,537 หากยืนได้ลุ้นฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 25 April 2023
(views 137)
ช่วงสั้นลุ้นฟื้นตัวในกรอบ Downtrend มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,570
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 24 April 2023
(views 127)
หลุดกรอบล่างของ Downtrend ลุ้น Pull Back ในช่วงสั้นที่แนวต้านสำคัญ 1,560
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 21 April 2023
(views 185)
พักตัวในกรอบ Downtrend ลงทดสอบกรอบล่าง 1,560 ลุ้น Rebound ในช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 20 April 2023
(views 131)
กลับมาแกว่งในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นเชิงลบ มี Downside สำคัญที่ 1,574 หากยืนได้ มีโอกาส Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 19 April 2023
(views 125)
พักฐานในกรอบ Uptrend และทดสอบกรอบล่าง หากยืนเหนือ 1,590 ได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 18 April 2023
(views 179)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Uptrend แนวโน้มยังเป็นบวก หากยังไม่หลุด 1,588 มีโอกาสทดสอบกรอบบน 1,607
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 17 April 2023
(views 147)
แกว่งในกรอบ Uptrend ระยะสั้นสะสมกำลังใกล้กรอบล่าง หากไม่หลุด 1,585 มีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ แต่หากหลุด แนวโน้มเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 12 April 2023
(views 149)
ฟื้นตัวทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,600 หากผ่านได้ เปิด Upside ถัดไปที่ 1,605 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,592
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 11 April 2023
(views 131)
ฟื้นตัวทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,596-1,600 ช่วงสั้นอาจพักฐาน มีรับแรกที่ 1,590
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 10 April 2023
(views 214)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend ลุ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,582 เป็นต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 7 April 2023
(views 128)
ฟอร์มเป็น Rounding Top แนวโน้มเป็นขาลง ช่วงสั้นมีโอกาส Rebound แต่หากยังไม่ผ่าน 1,578 ย้ำขาลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 5 April 2023
(views 151)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบหลังหลุดกรอบล่างของ Uptrend หากยัง Pull Back ไม่ผ่าน 1,600 ย้ำขาลง มี Downside ถึง 1,586
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 4 April 2023
(views 134)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend ระยะสั้นสะสมกำลังใกล้กรอบล่าง ที่ 1,593 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2023
Technical View : Morning Session 3 April 2023
(views 130)
แกว่งในกรอบ Uptrend แนวโน้มเป็นบวก ระยะสั้นสะสมกำลับริเวณ 1,600-1,615 รอเลือกทาง
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 31 March 2023
(views 175)
พักฐานใกล้แนวรับจิตวิทยาที่ 1,600 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ แต่หากหลุด 1,600 จะลงปิด Gap ที่ 1,593
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 30 March 2023
(views 146)
สะสมกำลังใกล้กรอบบน แนวโน้มยังเป็นบวก หากยังไม่หลุด 1,600 ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ แนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,624
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 29 March 2023
(views 136)
ยืนเหนือ 1,600 สำเร็จ แนวโน้มเป็นเชิงบวกต่อ ช่วงสั้นอาจพักฐาน แต่หากไม่หลุด 1,600 จะมีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,618
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 28 March 2023
(views 148)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD มีกรอบแนวรับ 1,587-1,578 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 27 March 2023
(views 182)
พักตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD หลังติดต้าน 1,600 มีแนวรับแรกที่ 1,587
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 24 March 2023
(views 187)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend ลุ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,600 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,587
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 23 March 2023
(views 134)
แนวโน้มเป็นการฟื้นตัว ช่วงสั้นติดแนวต้านที่ 1,587 ระยะถัดไป หากยังย่อไม่หลุด 1,579 มีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่าน 1,587 ทดสอบ 1,595
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 22 March 2023
(views 167)
ผ่านกรอบบนของ Ascending Triangle แนวโน้มเป็นการฟื้นตัว หากยังไม่หลุด 1,572 มีลุ้นทดสอบ 1,587
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 21 March 2023
(views 183)
เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway 1,538-1,572 ระยะสั้นลุ้นฟื้นตัวในกรอบ มีต้านแรกที่ 1,564
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 20 March 2023
(views 182)
เคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend ยังรักษาแนวโน้มการฟื้นตัว หากยังไม่หลุดกรอบล่าง 1,555 จะมี Upside ถัดไปที่ 1,572
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 17 March 2023
(views 158)
เริ่มฟื้นตัวในกรอบ Uptrend มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,545 หากยืนได้ มีแนวต้านถัดไปที่ 1,565
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 16 March 2023
(views 167)
ระยะสั้นทำ Technical Rebound มีแนวต้านสำคัญที่ 1,584 แต่หากพักฐาน ไม่ควรหลุด 1,554
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 15 March 2023
(views 140)
ย่อตัวใกล้ทดสอบฐานราคา 1,513 เป็น Downside สำคัญ ลุ้น Rebound ช่วงสั้น มีต้านแรก 1,530 หากยังไม่ผ่าน ย้ำขาลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 14 March 2023
(views 190)
หลุด Uptrend ย้ำแนวโน้มเชิงลบในภาพกลาง-ยาว ช่วงสั้นอาจมีการ Pull Back มี 1,592 เป็นต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 13 March 2023
(views 209)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Sideway Down พร้อมสัญญาณลบ มี Downside สำคัญที่กรอบล่าง 1,592
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 10 March 2023
(views 126)
สะสมกำลังในกรอบ Sideway บริเวณ 1,605-1,625 รอเลือกทิศทาง หากผ่าน 1,625 ได้ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 9 March 2023
(views 160)
ยังยืนเหนือรับสำคัญ หลัง Throw Back ในช่วงสั้น คงแนวโน้มการฟื้นตัว ระยะถัดไปลุ้นผ่าน 1,625 แต่หากหลุด 1,600 แนวโน้มเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 8 March 2023
(views 152)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว ช่วงสั้นอาจมีการ Throw Back มีกรอบแนวรับ 1,613-1,607 เป็นรับสำคัญ ยืนได้ มีโอกาสผ่าน 1,628
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 7 March 2023
(views 144)
เคลื่อนไหวในกรอบ Downtrend ต่อ ช่วงสั้นลุ้น Rebound มีกรอบบนที่ 1,615 เป็นแนวต้าน แต่หากพักฐานรอดู 1,600 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 3 March 2023
(views 167)
ทิศทางยังเป็นขาลง หลังยังผ่านกรอบบนไม่ได้ มีแนวรับสำคัญ 1,600 ที่กรอบล่าง
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 2 March 2023
(views 160)
ติดต้านสำคัญที่กรอบบน ย้ำแนวโน้มเชิงลบ มี Downside สำคัญที่ 1,613 และกรอบล่างที่ 1,608
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2023
Technical View : Morning Session 1 March 2023
(views 205)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend มีโอกาส Rebound ในช่วงสั้น มีแนวต้านสำคัญที่ 1,630 ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้ม แต่หากพักฐาน มีรับแรก 1,617
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 28 February 2023
(views 203)
แนวโน้มเป็นเชิงลบต่อเนื่องหลังหลุดเส้น EMA200 วัน รอดูการทดสอบแนวรับถัดไป 1,624
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 27 February 2023
(views 202)
ย่อตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend รอดูการสะสมกำลังที่กรอบล่าง 1,632 มีโอกาส Rebound ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 24 February 2023
(views 166)
หลุดกรอบล่าง Uptrend แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ ช่วงสั้นสะสมกำลังและมีโอกาส Pull Back แนวต้านสำคัญ 1,660 หากไม่ผ่าน ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 23 February 2023
(views 142)
พักฐานในกรอบ Uptrend ใกล้กรอบล่างที่ 1,656 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ แต่หากหลุด 1,656 แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 22 February 2023
(views 208)
ฟอร์มเป็นรูปแบบการกลับตัว แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว มี 1,672 เป็นแนวต้านถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 21 February 2023
(views 153)
ฟื้นตัวในกรอบ Sideway รอดูการทดสอบ 1,660 เพื่อฟอร์มเป็นรูปแบบกลับตัว
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 20 February 2023
(views 167)
สะสมกำลังในกรอบ Downtrend มีโอกาสฟื้นตัวช่วงสั้น ลุ้นทดสอบกรอบ 1,657-1,660
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 17 February 2023
(views 164)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend ลุ้นผ่าน 1,660 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 16 February 2023
(views 195)
พักฐานต่อในกรอบ Downtrend และ Rebound ช่วงสั้นจากกรอบล่าง มีแนวต้านแรกที่ 1,655 และกรอบบนที่ 1,660
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 15 February 2023
(views 155)
ย่อตัวลงในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นเชิงลบ รอดูการทดสอบกรอบล่าง 1,647
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 14 February 2023
(views 163)
สะสมกำลังในกรอบ Sideway มีแนวต้านสำคัญที่ 1,672 หากผ่านได้ จะฟอร์มเป็น Double Bottom ฟื้นตัวในกรอบ Sideway Down
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 13 February 2023
(views 140)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างบริเวณ 1,660 ลุ้นฟื้นตัวในกรอบ Sideway Down แต่หากหลุด 1,660 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
10
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 10 February 2023
(views 143)
Rebound ในช่วงสั้น มีแนวต้านถัดไปที่ 1,677 แต่หากหลุด 1,660 จะเป็นการย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 9 February 2023
(views 221)
ย่อตัวทดสอบกรอบล่างของ Sideway Down มีโอกาส Rebound ในระยะถัดไป แนวต้านแรก 1,677
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 8 February 2023
(views 136)
พักฐานต่อในกรอบ Sideway Down หลังยังผ่าน 1,688 ไม่ได้ มีกรอบ 1,677-1,672 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 7 February 2023
(views 145)
แนวโน้มยังเป็นลบ ระยะสั้นรอดูการสะสมกำลังใกล้กรอบบน มี 1,688 เป็นแนวต้านสำคัญ หากผ่านได้ แนวโน้มเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 6 February 2023
(views 126)
ฟื้นตัวผ่านกรอบบนของ Sideway Down สำเร็จ ช่วงสั้นอาจ Throw Back แต่หากไม่หลุด 1,686 มีโอกาสทดสอบ 1,695
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 3 February 2023
(views 152)
แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ หลังยืนเหนือกรอบบนไม่ได้ มีแนวรับถัดไปที่ 1,677 และกรอบล่าง 1,668
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 2 February 2023
(views 147)
ฟื้นตัวในกรอบ Sideway Down พร้อมสัญญาณบวกจาก MACD ลุ้นผ่านกรอบบน 1,688 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2023
Technical View : Morning Session 1 February 2023
(views 210)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend พร้อมสัญญาณลบ มีกรอบล่างที่ 1,668 เป็นแนวรับสำคัญ หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 31 January 2023
(views 190)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Downtrend สร้างฐานราคาที่ 1,677 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบกรอบบน 1,690
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 30 January 2023
(views 205)
Rebound จากกรอบล่างของ Sideway อีกครั้งพร้อมสัญญาณบวก มีกรอบบนที่ 1,690 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 27 January 2023
(views 168)
พักฐานในกรอบพร้อมสัญญาณลบ มีโอกาส Rebound อีกครั้งที่กรอบแนวรับถัดไปที่ 1,665-1,660
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 26 January 2023
(views 206)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend แนวโน้มยังเป็นลบ รอดูการทดสอบ 1,677 หากยืนได้ มีโอกาส Rebound ทดสอบกรอบบนอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 25 January 2023
(views 159)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend หลังยังผ่านกรอบบนไม่ได้ รอดูการทดสอบ 1,677 หากยืนได้ มีลุ้น Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 24 January 2023
(views 178)
พักฐานช่วงสั้น หลังติดกรอบบนของ Downtrend แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ มีแนวรับแรก 1,677 แต่หากผ่าน 1,688 แนวโน้มเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 23 January 2023
(views 188)
หลุดกรอบล่าง แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ ช่วงสั้นรอดูการ Pull Back ทดสอบแนวต้านแรกที่ 1,682
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 20 January 2023
(views 153)
พักตัวช่วงสั้นหลังติดแนวต้าน 1,690 หากยังไม่หลุด 1,682 ที่กรอบล่าง มีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่าน 1,690 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 19 January 2023
(views 147)
เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ฟอร์มเป็น Ascending Triangle ลุ้นฟื้นตัวในกรอบ มี 1,695 เป็นต้านสำคัญ แต่หากหลุด 1,680 แนวโน้มเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 18 January 2023
(views 171)
พักตัวทดสอบกรอบล่าง 1,680 อีกครั้ง หากยืนได้ ลุ้น Rebound มี 1,690-1,695 เป็นต้านสำคัญ แต่หากหลุด 1,680 เข้าสู่การพักฐาน
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 17 January 2023
(views 140)
Rebound ช่วงสั้นก่อนกลับมาสะสมกำลังที่กรอบล่างอีกครั้ง มีแนวรับสำคัญที่ 1,680 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 16 January 2023
(views 175)
ย่อตัวสะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Sideway Up บริเวณ 1,676 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 13 January 2023
(views 161)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง ลุ้นฟื้นตัวทดสอบ 1,695 หากผ่านได้ มี 1,700 เป็นต้านสำคัญ แต่หากไม่ผ่าน มีกรอบล่าง 1,682 เป็นแนวรับ
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 12 January 2023
(views 145)
ย่อตัวทดสอบกรอบล่าง 1,683 พร้อมสัญญาณลบ หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ แต่หากหลุด แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการพักฐาน
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 11 January 2023
(views 163)
สะสมกำลังใกล้แนวรับสำคัญ ที่ 1,685 พร้อมสัญญาณลบ หากยื่นได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ แต่หากหลุด คาดลงปิด Gap
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 10 January 2023
(views 185)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend มีกรอบบนที่ 1,706 เป็น Upside สำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 9 January 2023
(views 154)
ฟื้นตัวจากกรอบล่างของ Uptrend พร้อมสัญญาณบวก มีแนวต้านสำคัญ 1,678 หากผ่านได้ ลุ้นทดสอบ High เดิม 1,685
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 6 January 2023
(views 154)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend มีกรอบล่างที่ 1,658 เป็นแนวรับสำคัญ หากยืนได้ ยังมีลุ้น Rebound
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 5 January 2023
(views 169)
พักฐานหลังเกิดสัญญาณลบ รอดูการทดสอบฐานราคาที่ 1,668 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง แต่หากหลุด มี 1,662 เป็นรับถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 4 January 2023
(views 159)
สะสมกำลังใกล้กรอบบนของ Uptrend พร้อมสัญญาณ Overbought จาก RSI อาจพักฐานช่วงสั้น มีแนวรับแรกที่ 1,672
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2023
Technical View : Morning Session 3 January 2023
(views 168)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend ช่วงสั้นพักฐานหลังติดกรอบบน รอดูการทดสอบแนวรับแรกที่ 1,662
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 30 December 2022
(views 139)
ผ่านแนวต้านสำคัญสำเร็จ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว ช่วงสั้นอาจ Throw Back หากยืนเหนือ 1,652 มี Upside ถัดไปที่ 1,672
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 29 December 2022
(views 202)
ฟื้นตัวลุ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,652 หากผ่านได้ จะเปลี่ยนแนวโน้มกลาง-ยาวเป็นการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 28 December 2022
(views 233)
แนวโน้มเป็นเชิงบวก ช่วงสั้นอาจเห็นการพักฐาน มี 1,638 เป็นแนวรับแรก แต่หากยืนได้ มี Upside สูงสุดที่ 1,652
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 27 December 2022
(views 137)
แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นบวก รอดูจังหวะ Throw Back หากยืนเหนือ 1,618 ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อลุ้นผ่าน 1,633
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 26 December 2022
(views 122)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend มีแนวต้านสำคัญที่กรอบ 1,623 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 23 December 2022
(views 175)
ปรับตัวขึ้นต่อในกรอบ Downtrend มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,623 และเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 22 December 2022
(views 175)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend อีกครั้ง รอดูการทดสอบแนวต้าน 1,615 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,604-1,600
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 21 December 2022
(views 152)
ย่อตัวในกรอบ Downtrend สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,600 ลุ้น Rebound ในกรอบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 20 December 2022
(views 133)
ช่วงสั้นพักฐานในกรอบ Triangle แต่ยังมีโอกาสฟื้นตัว หลังยังมีสัญญาณบวก มี Upside สำคัญ 1,630
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 19 December 2022
(views 139)
ระยะสั้นทำ Technical Rebound จากฐานราคา มี 1,630 เป็น Upside สำคัญและจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 16 December 2022
(views 156)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend แนวโน้มเป็นลบ มีแนวรับสำคัญที่ฐาน 1,615 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 15 December 2022
(views 157)
พักฐานสะสมกำลังใกล้แนวรับ 1,630 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่านต้านสำคัญ 1,638
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 14 December 2022
(views 136)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Uptrend มีกรอบล่างที่ 1,622 เป็นรับสำคัญ หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 13 December 2022
(views 161)
ผ่าน Downtrend Line สำเร็จ แต่ช่วงสั้นมีการ Throw Back มีกรอบแนวรับสำคัญที่ 1,620-1,616
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 9 December 2022
(views 168)
สะสมกำลังใกล้กรอบแนวรับ 1,615-1,610 พร้อมสัญญาณหนุน ลุ้น Rebound เป้าสั้น 1,626
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 8 December 2022
(views 180)
หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,626 อาจมีจังหวะ Pull Back แต่หากยังผ่าน 1,626 ไม่ได้ มี Downside ถึง 1,616
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 7 December 2022
(views 134)
อยู่ในช่วงการพักฐาน มีแนวรับสำคัญที่ 1,626 หากยืนได้ มีโอกาส Rebound อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 6 December 2022
(views 152)
พักฐานหลังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 1,656 ช่วงสั้นมีแนวรับสำคัญที่ 1,636 บริเวณ Gap ที่เปิดไว้
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 2 December 2022
(views 155)
ฟื้นตัวต่อเนื่องใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1,656 ผ่านได้ แนวโน้มระยะกลาง-ยาวจะเปลี่ยนเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2022
Technical View : Morning Session 1 December 2022
(views 151)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นเชิงบวกหลังผ่านกรอบบนของ Sideway สำเร็จ มี Upside สำคัญ 1,640
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 30 November 2022
(views 155)
ฟื้นตัวในกรอบ Sideway มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,630 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม แต่หากพักฐาน มีกรอบ 1,616-1,612 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 29 November 2022
(views 179)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Sideway 1,612 ช่วงลุ้น Rebound ในกรอบ เป้าแรก 1,623
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 28 November 2022
(views 153)
ยังแกว่งในกรอบ Sideway 1,612-1,630 ช่วงสั้นมีโอกาส Rebound ในกรอบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 25 November 2022
(views 145)
แนวโน้มยังเป็น Sideway ช่วงสั้นพักฐานหลังติดกรอบบน หากยังไม่หลุด 1,620 มีโอกาสทดสอบ 1,630 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 24 November 2022
(views 161)
Rebound ในกรอบ Sideway มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,630 แต่หากพักฐาน มีแนวรับสำคัญที่ Gap 1,615
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 23 November 2022
(views 207)
ภาพรวมยังเป็นการสะสมกำลังใกล้ฐานราคาที่ 1,612 ลุ้น Rebound ช่วงสั้นที่กรอบ 1,623-1,630
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 22 November 2022
(views 150)
Rebound จาก 1,612 แต่ระยะสั้นยังอยู่ในช่วงของการสะสมกำลัง หากยังไม่หลุด 1,612 มีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1,623
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 21 November 2022
(views 164)
ภาพรวมยังเป็นการสะสมกำลังใกล้ฐานราคา 1,612 ลุ้นฟื้นตัวจากฐานดังกล่าว แนวต้านแรก 1,622 แต่หากหลุด 1,612 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 18 November 2022
(views 140)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Sideway Up หากยืนเหนือ 1,612 จะมีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่านแนวต้าน 1,620 แต่หากหลุด ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 17 November 2022
(views 155)
หลุดกรอบล่าง แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ ระยะสั้นรอดูการ Pull Back มีแนวต้านสำคัญ 1,623
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 16 November 2022
(views 177)
Rebound ในกรอบ Uptrend มีแนวต้านถัดไปที่ 1,633 และมีกรอบล่างที่ 1,620 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 15 November 2022
(views 178)
ย่อตัวสะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,620 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ แต่หากหลุด แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 14 November 2022
(views 147)
สะสมกำลังในกรอบ Uptrend ระยะถัดไปหากเกิดการพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,630 หากยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 11 November 2022
(views 170)
รอดูจังหวะการ Pull Back แนวต้านแรกที่ 1,624 และ 1,630 หากยังผ่านไม่ได้ จะย้ำภาพขาลง มีกรอบแนวรับ 1,610-1,600
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 10 November 2022
(views 176)
ย่อตัวหลุดกรอบล่างของ Uptrend มี 1,620 เป็นรับสำคัญ ยืนได้ ลุ้น Rebound แต่หากหลุด จะฟอร์มเป็น Double Top
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 9 November 2022
(views 169)
ยังเคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend แนวโน้มยังเป็นบวก หากยังไม่หลุด 1,625 มีโอกาส Rebound ต่อในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 8 November 2022
(views 150)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend หลังผ่านกรอบบนไม่ได้ รอดูการทดสอบแนวรับที่กรอบล่าง 1,620 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 7 November 2022
(views 148)
พักฐานในกรอบ Uptrend หลังติดแนวต้านที่กรอบบน มีกรอบล่างที่ 1,618 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 4 November 2022
(views 161)
สะสมกำลังใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1,630 ช่วงสั้นหากพักฐาน ไม่ควรหลุดกรอบล่าง 1,615 เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 3 November 2022
(views 189)
พักฐานสะสมกำลังในช่วงสั้น หลังยังผ่าน 1,630 ไม่ได้ อาจเห็นการ Rebound ที่กรอบ 1,622-1,615
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 2 November 2022
(views 155)
ฟื้นตัวต่อเนื่อง ลุ้นผ่านเข้ากรอบ Sideway เดิม แต่หากเกิดการพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,620
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2022
Technical View : Morning Session 1 November 2022
(views 165)
ช่วงสั้นพักฐานในกรอบ Uptrend หลังติดแนวต้านสำคัญที่กรอบบน มี 1,600 บริเวณกรอบล่างเป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 31 October 2022
(views 178)
สะสมกำลังเหนือกรอบล่างของ Downtrend หากยืนเหนือกรอบล่าง 1,600 ได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อในกรอบทดสอบกรอบบน 1,616
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 28 October 2022
(views 156)
กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend อีกครั้ง ระยะถัดไปหากยังไม่หลุดกรอบล่าง 1,596 มีโอกาสฟื้นตัวต่อถึง 1,606-1,614
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 27 October 2022
(views 154)
หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้น ระยะสั้นแนวโน้มเปลี่ยนเป็นการพักฐาน หากยังผ่าน 1,600 ไม่ได้ ย้ำขาลง เปิด Downside ถึง 1,588
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 26 October 2022
(views 164)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ ช่วงสั้นอาจพักฐาน แต่หากยังยืนเหนือ 1,593 มีโอกาสฟื้นตัวต่อถึง 1,608
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 25 October 2022
(views 154)
พักฐานต่อหลังติดแนวต้านที่กรอบบน 1,600 รอดูการทดสอบแนวรับสำคัญ 1,582 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 21 October 2022
(views 160)
สะสมกำลังใกล้กรอบบน 1,600 ที่หากผ่านได้ แนวโน้มจะกลับตัวเป็นบวก แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,582-1,577
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 20 October 2022
(views 154)
พักฐานช่วงสั้นหลังติดแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,600 มีกรอบแนวรับสำคัญ 1,584-1,577
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 19 October 2022
(views 150)
ปรับตัวขึ้นในกรอบ Sideway ใกล้กรอบบนที่ 1,600 ช่วงสั้นอาจ Throw Back กรอบรับ 1,585-1,577
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 18 October 2022
(views 153)
Rebound จากกรอบล่างพร้อมสัญญาณบวก มีโอกาสปิด GAP ที่ 1,576 แต่หากพักฐาน มี 1,562 เป็นรับแรก
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 17 October 2022
(views 169)
พักตัวสะสมกำลังใกล้กรอบล่างที่ 1,558 ยังมีโอกาส Rebound จากกรอบล่างเป้า 1,568-1,572 แต่หากหลุด 1,558 ย้ำขาลง
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 12 October 2022
(views 173)
เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้กรอบล่างของ Sideway 1,558 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound เป้าแรก 1,572
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 11 October 2022
(views 169)
สะสมกำลังในกรอบ Sideway 1,558-1,600 ช่วงสั้นลุ้นฟื้นตัวในกรอบ มีแนวต้านแรกที่ 1,580
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 10 October 2022
(views 180)
เริ่มฟอร์มเป็น Ascending Triangle มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบน 1,600 แต่หากหลุด 1,574 แนวโน้มกลับเป็นลบต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 7 October 2022
(views 151)
Throw Back ในช่วงสั้น มีแนวรับสำคัญ 1,583 หากยืนได้ ย้ำการฟื้นตัว มี 1,600 เป็นแนวต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 6 October 2022
(views 189)
ย้ำทิศทางขาลงหลังยังผ่านกรอบบนไม่ได้ มี Downside แรกที่ 1,574 และ 1,567 ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 5 October 2022
(views 174)
Rebound จากกรอบล่างของ Downtrend อีกครั้ง มีกรอบต้านถัดไป 1,584-1,592 แต่หากยังไม่ผ่าน ยังย้ำทิศทางขาลง
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 4 October 2022
(views 180)
Throw Back ลงใกล้แนวรับสำคัญที่กรอบ Downtrend เดิม 1,552 พร้อม RSI ที่เข้า Oversold หากยืนได้ อาจ Rebound ช่วงสั้น
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2022
Technical View : Morning Session 3 October 2022
(views 180)
ฟื้นตัวช่วงสั้นแต่ยังผ่าน 1,600 ไม่ได้ ภาพยังเป็นขาลง ระยะถัดไปรอดูการสะสมกำลังที่ฐาน 1,584
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 30 September 2022
(views 211)
ทิศทางเป็นขาลงต่อหลังย่อตัวในกรอบ Downtrend มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่างบริเวณ 1,586
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 29 September 2022
(views 180)
ปรับฐานต่อในกรอบ Downtrend หากยังไม่ผ่าน 1,612 มีโอกาสฟลุด 1,596 ทำ Lower Low
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 28 September 2022
(views 196)
ภาพรวมยังเป็นลบหลังย่อตัวทำ Lower Low ในกรอบ Downtrend มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,607
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 27 September 2022
(views 187)
ย่อตัวสะสมกำลังใกล้กรอบล่างก่อนเริ่มฟื้นตัว มีกรอบแนวต้านสำคัญ 1,625-1,632
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 26 September 2022
(views 161)
กรอบการเคลื่อนไหว 1,630-1,646 ระยะถัดไปรอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 1,630 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 23 September 2022
(views 173)
ผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว หากยังไม่หลุด 1,640-1,632 มีโอกาสฟื้นตัวต่อถึง 1,653
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 22 September 2022
(views 155)
พักฐานหลังติดกรอบบนของ Downtrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD ทำให้อาจมีการพักฐานในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 21 September 2022
(views 181)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend แต่ยังติดกรอบบนที่ 1,643 หากยังผ่านไม่ได้ มีโอกาสย่อตัวในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 20 September 2022
(views 198)
สะสมกำลังใกล้กรอบล่างของ Downtrend ภาพรวมยังเป็นลบ มีรับสำคัญที่กรอบ 1,626-1,622 บริเวณ Gap ที่เปิดไว้
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 19 September 2022
(views 185)
ย่อตัวต่อในกรอบ Downtrend แนวโน้มเป็นลบ มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,626 หากยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 16 September 2022
(views 215)
ปรับตัวหลุดกรอบล่างของ Triangle แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลบ รอดูจังหวะ Pull Back เป้า 1,648 หากผ่านไม่ได้ ย้ำการพักฐาน
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 15 September 2022
(views 179)
ฟื้นตัวฟอร์มเป็น Triangle รอเลือกทาง มีแนวต้านสำคัญ 1,667 แต่หากพักฐาน มีแนวรับสำคัญที่กรอบล่าง 1,645
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 14 September 2022
(views 175)
หลุดกรอบล่างแนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นการพักฐาน รอดูการ Pull Back เป้า 1,665 ลุ้นกลับกรอบเดิม
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 13 September 2022
(views 190)
ปรับตัวขึ้นในกรอบ Uptrend ชนกรอบบน ทำให้ช่วงสั้นอาจมีการพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,660
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 12 September 2022
(views 221)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend มี Upside สูงสุดที่กรอบบน 1,562 แต่หากพักฐาน มีรับแรก 1,650
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 9 September 2022
(views 170)
ภาพรวมยังเป็นการฟื้นตัว แต่ช่วงสั้นมีการ Throw Back พร้อมสัญญาณลบ มีกรอบแนวรับ 1,636-1,632
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 8 September 2022
(views 200)
ผ่านกรอบบนสำเร็จ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว มีโอกาสเปิด Upside ได้ถึง 1,644-1,650 ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 7 September 2022
(views 191)
ฟื้นตัวในกรอบทดสอบกรอบบน 1,636 หากผ่านได้ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว แต่หากพักฐาน มีรับแรก 1,626
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 6 September 2022
(views 174)
ยังมีโอกาส Rebound ในกรอบ หลังไม่หลุด 1,610 หากผ่าน 1,626 จะฟอร์มเป็น Double Bottom
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 5 September 2022
(views 190)
ทิศทางเป็นเชิงลบ ลุ้น Rebound ช่วงสั้นจากกรอบล่าง มีแนวต้านแรกที่ 1,626 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,614-1,610
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 2 September 2022
(views 167)
หลุดกรอบล่างพร้อมสัญญาณลบ หากยัง Rebound กลับไปเหนือ 1,625 ไม่ได้ จะย้ำแนวโน้มเชิงลบ
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2022
Technical View : Morning Session 1 September 2022
(views 189)
ปิด Gap สำเร็จก่อนพักฐานสะสมกำลังใกล้ 1,630 หากยืนได้ มีลุ้นผ่าน 1,644 ทดสอบ 1,650 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 31 August 2022
(views 176)
Rebound ในกรอบ Uptrend ลุ้นปิด Gap และทดสอบ High ก่อนหน้าที่ 1,650 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,634
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 30 August 2022
(views 198)
ย่อตัวลงในกรอบ Uptrend ใกล้แนวรับสำคัญที่กรอบล่างบริเวณ 1,618 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 29 August 2022
(views 166)
สะสมกำลังกลางกรอบพร้อมสัญญาณลบ อาจพักฐานช่วงสั้น มีกรอบแนวรับที่ 1,640-1,635 หากยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 26 August 2022
(views 216)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Uptrend ช่วงสั้นระวังการพักฐาน หากยังไม่หลุด 1,636 มีโอกาสฟื้นตัวต่อในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 25 August 2022
(views 194)
ย่อตัวในช่วงสั้นหลังใกล้แนวต้านสำคัญพร้อมสัญญาณลบ มีกรอบแนวรับ 1,625-1,617 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ Sideway
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 24 August 2022
(views 227)
Rebound ขึ้นมาอีกครั้งหลังรักษาระดับเหนือ EMA200 วัน มีกรอบแนวต้านสำคัญ 1,638-1,642 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,623
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 23 August 2022
(views 170)
แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง ทดสอบกรอบล่างของ Downtrend ลุ้น Rebound ในระยะถัดไป มีแนวต้านสำคัญที่ 1,623 ที่กรอบบน
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 22 August 2022
(views 181)
หลุดกรอบล่างของ Uptrend เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง หากยังกลับไปยืนเหนือ 1,632 ไม่ได้ จะเปิด Downside ถึง 1,617
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 19 August 2022
(views 197)
พักฐานในกรอบ Uptrend ใกล้กรอบล่าง 1,630 หากยืนได้ มีอากสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 18 August 2022
(views 191)
ปรับตัวขึ้นต่อในกรอบ Uptrend มีกรอบบนที่ 1,647 เป็น Upside สำคัญ แต่หากพักฐาน มี Gap ที่ 1,632 เป็นรับแรก
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 17 August 2022
(views 188)
สะสมกำลังอยู่กลางกรอบ Uptrend มีโอกาสพักฐานช่วงสั้น หากยังยืนเหนือกรอบล่าง 1,620 แนวโน้มยังเป็นบวก ลุ้นฟื้นตัวต่อในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 16 August 2022
(views 184)
ยังเคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend แนวโน้มยังเป็นบวก แต่ช่วงสั้นอาจพักฐานล้างสัญญาณลบ
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 15 August 2022
(views 181)
ระยะสั้นยังคงแกว่งในกรอบ Uptrend มี Upside สูงสุดที่กรอบบน 1,632 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,613-1,610
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 11 August 2022
(views 198)
ย้ำแนวโน้มเชิงบวก หลังยังยืนเหนือกรอบบนของ Downtrend ระยะถัดไป มีโอกาสผ่าน 1,621 ทำ Higher High
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 10 August 2022
(views 184)
แนวโน้มเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัว หลังยืนเหนือกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ ลุ้นปิด Gap ที่ 1,632
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 9 August 2022
(views 173)
ปิดเหนือกรอบบนสำเร็จ ระยะถัดไป รอดูราคาเปิด หากเปิดเหนือ 1,608 มีโอกาสต่อแนวโน้มเชิงบวกถึง 1,616
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 8 August 2022
(views 201)
พักตัวใกล้กรอบบน มีแนวต้านสำคัญที่ 1,608 ที่กรอบบนหากผ่านได้ แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 5 August 2022
(views 196)
ติดกรอบบน อาจพักฐานช่วงสั้นที่กรอบ 1,592-1,586 หากยืนได้ จะฟื้นตัวทดสอบกรอบบน 1,610
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 4 August 2022
(views 188)
สร้างฐานสะสมกำลังใกล้กรอบบน ลุ้นผ่าน 1,600 เพื่อทดสอบกรอบบนที่ 1,610
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 3 August 2022
(views 161)
พักตัวสะสมกำลังใกล้กรอบบน หากยังยืนเหนือ 1,586-1,582 ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวต่อ มี 1,600 เป็นแนวต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 2 August 2022
(views 189)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend มีกรอบ 1,600-1,612 เป็นแนวต้านสำคัญ แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,582
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2022
Technical View : Morning Session 1 August 2022
(views 186)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend มีกรอบบนที่ 1,578 เป็นแนวต้านถัดไป แต่หากพักฐาน มี 1,570 เป็นแนวรับแรก
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 27 July 2022
(views 167)
พักฐานช่วงสั้นหลังติดกรอบบนที่ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ รอดูการทดสอบแนวรับ 1,547 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 26 July 2022
(views 185)
ระยะสั้นติดแนวต้านที่กรอบบน 1,563 หากยังผ่านไม่ได้ อาจพักฐานช่วงสั้น ทดสอบที่กรอบแนวรับ 1,555-1,547
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 25 July 2022
(views 209)
เคลื่อนไหวในกรอบ Uptrend ช่วงสั้นอาจพักฐานในกรอบ แต่หากยืนเหนือ 1,542 ได้ มีลุ้นผ่าน 1,556 ทำ Higher High
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 22 July 2022
(views 186)
ทดสอบกรอบบน 1,546 หากผ่านได้ แนวโน้มเป็นบวก มี Upside ถึง 1,556 แต่หากไม่ผ่าน มีกรอบแนวรับ 1,540-1,533
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 21 July 2022
(views 181)
เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ฟอร์มเป็น Ascending Triangle ลุ้นผ่าน 1,546 เปลี่ยนทิศทาง แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,533-1,528
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 20 July 2022
(views 188)
พักฐานหลังติดแนวต้านสำคัญที่กรอบบน รอดูการทดสอบแนวต้านสำคัญอีกครั้งที่ 1,542 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 19 July 2022
(views 180)
ฟอร์มเป็น Wedge พร้อมฟื้นตัวทดสอบกรอบบน 1,546 หากผ่านได้ มี Upside ถึง 1,556 ผ่านไม่ได้ ย่อตัวพักฐาน
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 18 July 2022
(views 195)
ฟอร์มเป็นรูปแบบการกลับตัวจากกรอบล่าง ลุ้นทดสอบต้านแรก 1,540 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,525
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 15 July 2022
(views 172)
ฟอร์มเป็น Descending Triangle สะสมกำลังใกล้กรอบล่าง 1,530 หากยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 14 July 2022
(views 173)
กลับมาแกว่งในกรอบ Downtrend หลังผ่านแนวต้านสำคัญไม่ได้ แนวโน้มยังเป็นลบ มี Downside ถัดไป 1,540
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 12 July 2022
(views 172)
ระยะสั้นดัชนีมีการ Throw Back สร้างฐานราคาบริเวณ 1,550 ระยะถัดไป หากยังไม่หลุดฐานราคาดังกล่าว ดัชนียังรักษาแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้นลุ้นฟื้นตัวทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,562 และ 1,570 ที่ Upside สูงสุด แต่หากหลุด 1,550 มีแนวรับสำคัญที่ 1,542 ที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลง
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 11 July 2022
(views 155)
ช่วงสั้น Throw Back หลังผ่านเส้นแนวโน้มก่อนหน้า มีฐานราคาที่ 1,554 หากยืนได้ ยังลุ้นฟื้นตัวต่อ แต่หากหลุด มีรับถัดไป 1,547
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 8 July 2022
(views 163)
ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงสำเร็จ ช่วงสั้นมีโอกาส Throw Back เป้าย่อตัว 1,553 หากยืนได้ ยังต่อแนวโน้มการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 7 July 2022
(views 152)
ย่อตัวทดสอบแนวกรอบล่างที่ 1,530 ก่อน Rebound ช่วงสั้น ระยะถัดไป มีโอกาสฟื้นตัว กรอบแนวต้าน 1,544-1,550
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 6 July 2022
(views 160)
ปรับฐานทำ Lower Low ในกรอบ Downtrend มีกรอบล่างที่ 1,532 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 5 July 2022
(views 173)
ย้ำแนวโน้มขาลงหลังย่อตัวลงต่อ ใกล้ทดสอบกรอบแนวรับสำคัญที่ 1,560-1,555
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 4 July 2022
(views 168)
แนวโน้มยังเป็นการพักฐาน แนวรับแรก 1,563 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2022
Technical View : Morning Session 1 July 2022
(views 154)
พักตัวหลุดแนวรับสำคัญ ภาพเปลี่ยนเป็นเชิงลบ มีแนวรับถัดไปที่ 1,560 และ 1,550 ที่ฐานราคา
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 30 June 2022
(views 160)
พักตัวช่วงสั้น รอดูการทดสอบแนวรับสำคัญ 1,578 หากยืนได้ ภาพรวมยังเป็นการฟื้นตัวในกรอบ Downtrend
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 29 June 2022
(views 151)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Downtrend ลุ้นผ่านแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,600 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรก 1,584
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 28 June 2022
(views 176)
ปรับตัวยืนเหนือกรอบบน Sideway สำเร็จพร้อมสัญญาณบวก มีแนวต้านสำคัญ 1,592
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 27 June 2022
(views 140)
Rebound จากกรอบล่างของ Sideway ลุ้นผ่าน 1,572 เพื่อทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,578 แต่หากพักฐาน มี 1,560 เป็นรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 24 June 2022
(views 156)
ช่วงสั้นเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway 1,550-1,578 รอดูการเลือกทาง แต่หากหลุด 1,550 มี 1,544 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 23 June 2022
(views 161)
แนวโน้มยังเป็นลบ หลังติดแนวต้านสำคัญ หากยังไม่หลุดฐานที่ 1,550 ยังมีลุ้นผ่าน 1,578 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 22 June 2022
(views 147)
ฟื้นตัวทำรูปแบบ Double Bottom มีเป้าขยายที่ 1,582 แต่หากพักฐาน มีแนวรับสำคัญ 1,567
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 21 June 2022
(views 155)
สะสมกำลังเหนือกรอบล่างของ Downtrend สำเร็จ ลุ้นฟื้นตัวในกรอบ แนวต้านแรก 1,568
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 20 June 2022
(views 171)
กลับมายืนในกรอบได้อีกครั้ง พร้อม RSI ที่เข้า Oversold ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น มี 1,568 เป็นแนวต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 17 June 2022
(views 151)
ย่อตัวอย่างหนักลงใกล้กรอบล่าง ช่วงสั้นมีโอกาส Rebound แนวต้านแรก 1,568
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 16 June 2022
(views 163)
พักตัวต่อในกรอบ Downtrend มีแนวรับสำคัญที่กรอบ 1,585-1,578หากยืนได้ ยังมีลุ้นฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 15 June 2022
(views 169)
สะสมกำลังที่กลางกรอบ Downtrend ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้นที่แนวต้านแรก 1,610 แต่หากพักฐาน มีแนวรับที่ 1,592
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 14 June 2022
(views 183)
พักฐานลงต่อในกรอบ Downtrend ย้ำแนวโน้มเชิงลบมีแนวรับถัดไปที่ 1,592 และ 1,582
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 13 June 2022
(views 162)
เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway 1,630-1,646 หากหลุด มีเป้าย่อตัวถึง 1,615-1,600
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 9 June 2022
(views 196)
ผ่านกรอบบนสำเร็จ มีโอกาสฟื้นตัวต่อ ช่วงสั้นรอดูการพักฐาน หากไม่หลุด 1,637 มีลุ้นฟื้นตัวถึง 1,646
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 9 June 2022
(views 167)
ฟื้นตัวในกรอบ Downtrend มีแนวต้านสำคัญที่กรอบบนบริเวณ 1,640 หากผ่านได้ แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 8 June 2022
(views 176)
ย่อตัวลงต่อในกรอบ Downtrend ทำให้แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ มีแนวรับสำคัญ 1,625 ยืนได้ ยังมีโอกาส Rebound
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 7 June 2022
(views 161)
เคลื่อนไหวในกรอบ Downtrend ในช่วงสั้น ลุ้นผ่านกรอบบนที่ 1,650 ทำรูปแบบ Bullish Flag
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 6 June 2022
(views 180)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend ลุ้นทดสอบกรอบล่างที่ 1,640 เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 2 June 2022
(views 156)
สะสมกำลังในกรอบ Sideway ที่บริเวณ 1,656-1,664 รอเลือกทางในกรอบ Uptrend
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2022
Technical View : Morning Session 1 June 2022
(views 186)
ฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Uptrend ลุ้นทดสอบ Upside สำคัญที่ 1,668 ที่กรอบบน แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,656
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 31 May 2022
(views 173)
ปรับตัวขึ้นต่อในกรอบขาขึ้น และสะสมกำลังใกล้กรอบบนบริเวณ 1,662 แต่หากพักฐาน มีกรอบแนวรับ 1,647-1,640
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 30 May 2022
(views 154)
ดัชนีย่อตัวหลังขึ้นปิด Gap สำเร็จในช่วงก่อน มีแนวรับแรกที่ฐานราคา 1,632 หากยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อลุ้นผ่าน 1,646 ทำ Higher High
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 27 May 2022
(views 162)
ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway 1,625-1,640 จุด กลยุทธ์เน้นซื้อขายทำกำไรในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 26 May 2022
(views 169)
พักฐานในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบ รอดูการทดสอบกรอบล่าง 1,615 หากยืนได้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 25 May 2022
(views 156)
ย่อตัวในกรอบ Uptrend พร้อมสัญญาณลบจาก MACD มีกรอบล่างที่ 1,616 เป็นแนวรับสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 24 May 2022
(views 197)
ฟื้นตัวในกรอบ Uptrend มีแนวต้านสำคัญ 1,643 แต่หากพักฐาน มีแนวรับแรกที่ 1,630
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 23 May 2022
(views 168)
ปิดเหนือแนวต้านสำคัญ สะสมกำลังรอฟื้นตัวต่อ แต่หากพักฐานหลุด 1,617 แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นเชิงลบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 20 May 2022
(views 175)
สะสมกำลังในกรอบ Sideway ระยะถัดไป หากไม่หลุด 1,600-1,595 มีลุ้นผ่าน 1,612 ทดสอบ 1,622
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2022
Technical View : Morning Session 19 May 2022
(views 185)
ผ่านกรอบบนของ Downtrend สำเร็จ ช่วงสั้นอาจพักฐาน แต่มีโอกาสปรับขึ้นต่อหากย่อไม่หลุด 1,614
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2022