• เปิดบัญชีออนไลน์
  • ส่งเอกสารเพิ่มเติม
หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีประเภท Cash Balance สามารถกดปุ่ม “เปิดบัญชีออนไลน์” เพื่อทำการเปิดบัญชี แต่หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีประเภทอื่น Cash Account, Credit Balance, TFEX และ กองทุน สามารถกดปุ่ม “เปิดบัญชีประเภทอื่น”
รายการเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาลายมือชื่อ (เซ็นบนกระดาษขาว)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี

หมายเหตุ
  • ลูกค้าต้องเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง ในทุกรายการเอกสาร ก่อนสแกนหรือถ่ายรูปส่งมา
  • หากท่านแนบเอกสารหลักฐานขอเปิดบัญชีในภายหลัง กรุณาดำเนินการส่งให้ทางบริษัทภายใน5วันทำการ ทั้งนี้หากเกินกำหนดดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดบัญชี
  • ทางบริษัทอาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเปิดบัญชี