• ทดลองใช้งานฟรี
 • เปิดบัญชีออนไลน์
 • ส่งเอกสารเพิ่มเติม
โดยปัจจุบันบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ มี 3 ประเภท คือบัญชีเงินสด (Cash Account), บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ซึ่งผู้ที่จะสามารถเปิดบัญชีกับเราได้จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชี สามารถกดปุ่ม “ขอเปิดบัญชีใหม่” ด้านล่างได้ทันที
ส่งเอกสารเพิ่มเติม(เพื่อเปิดบัญชี)

รายการเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาลายมือชื่อ (เซ็นบนกระดาษขาว)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีและStatement ย้อนหลัง3เดือน
 • สำเนาเอกสารทางการเงินอื่นๆ เช่น สลิปเงินเดือน, หุ้นกู้, พันธบัตร, Port จากที่อื่น ฯลฯ

หมายเหตุ
 • ลูกค้าต้องเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง ในทุกรายการเอกสาร ก่อนสแกนหรือถ่ายรูปส่งมา
 • หากท่านแนบเอกสารหลักฐานขอเปิดบัญชีในภายหลัง กรุณาดำเนินการส่งให้ทางบริษัทภายใน5วันทำการ ทั้งนี้หากเกินกำหนดดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดบัญชี
 • ท่านสามารถแนบเอกสารด้านการเงินได้มากกว่า1ประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติวงเงินของตัวท่านเอง
 • ทางบริษัทอาจมีการของเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเปิดบัญชี