• เปิดบัญชี DRx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฟังก์ชัน DRx

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับการแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขาย
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (DRx)

แบบฟอร์ม

***ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี DRx รับทราบว่าท่านจะได้รับอนุมัติวงเงินซื้อขายเริ่มแรกที่ 50,000 บาท โดยท่านยินยอมให้บริษัทแบ่งมาจากวงเงินบัญชี Cash Balance ของท่าน
(กรณีที่ท่านต้องการวงเงินซื้อขายบัญชี DRx มากกว่า 50,000 บาท ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์มาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-022-1499 หรืออีเมล support@sbito.co.th)