Type_Of_Account

TFEX เทรดดีมีแต่ได้

เปิดบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) มีแต่ได้กับได้

เงื่อนไขแคมเปญ

เงื่อนไขที่ 1 รับฟรีบัตร "Cen Pay" มูลค่า 100 บาท เมื่อลูกค้าใหม่* มาเปิดบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) สำเร็จ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขที่ 2 รับฟรีบัตร "Tops" มูลค่า 200 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options จำนวน 10-19 สัญญา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขที่ 3 รับฟรี "ขวดน้ำฟางข้าว" มูลค่า 299 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options จำนวน 20-29 สัญญา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขที่ 4 รับฟรี "ปิ่นโต SBITO" มูลค่า 390 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options มากกว่า 30 สัญญาขึ้นไป ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้นหมายเหตุ
  • อัตราค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายบัญชีอนุพันธ์นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะการซื้อขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) เท่านั้น ไม่รวม Block trade ที่เกิดขึ้นในกระดานซื้อขาย TFEX
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีอนุพันธ์ใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • *ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) กับบริษัทฯ มาก่อน
  • *บัญชีอนุพันธ์ใหม่ คือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) กับบริษัทฯ มาก่อน
  • บัตร “CenPay” มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีมีการเปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
  • ของรางวัลที่ลูกค้าจะได้รับ จะคำนวณจากยอดสะสมสัญญาจากการเทรดภายในเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น แล้วจึงสรุปยอดว่าลูกค้าเทรดถึงเงื่อนไขใด จะได้ของรางวัลตามเงื่อนไขนั้นๆ
  • ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้าภายใน 1 เดือน นับจากจำนวนสัญญาการซื้อขายถึงตามเกณฑ์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด