SBITO x Blue Card

รายละเอียดโปรโมชั่น SBITO x Blue Card

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Blue Card โปรโมชั่นเปิดพอร์ตหุ้นกับ SBITO รับฟรี Blue Card สูงสุด 2,500 แต้ม*

สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก Blue Card  ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับ SBITO
1. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติรับ Blue Card 400 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
2. ผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) รับ Blue Card 100 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
3. ผู้ใช้บริการมียอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 รับ Blue Card 50 คะแนน * ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
 
สิทธิพิเศษที่ 2 : สมาชิก Blue Card  ที่เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ เอสบีไอ ออนไลน์ ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1. ผู้ใช้บริการมียอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 รับ Blue Card 50 คะแนน * ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
 
เงื่อนไขแคมเปญ
โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สมาชิก Blue Card หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น BLUE CARD
บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชแอคเคานต์ (Cash Account) และบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มาก่อน
Blue Card มูลค่า 400 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
Blue Card มูลค่า 100 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีรายการซื้อขายสำเร็จ 
ยอดการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี Blue Card 50 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ยอดการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรี Blue Card 50 คะแนน จำกัดยอดสะสมการซื้อ และการขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท / เดือน / ลูกค้า / บัญชี ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
ผู้ใช้บริการที่สมัครเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทจะต้องมีข้อมูลส่วนตัวคือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับสมาชิก Blue Card จึงจะสามารถรับคะแนนได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการสมัครสมาชิก Blue Card
1. กรอกใบสมัครและเปิดบัตรได้ที่จุดบริการต่างๆ เช่น PTT Station, Amazon, Jiffy, Fit Auto, Texas, ฮั่วเซ่งเฮง และ Pearly Tea ทุกสาขา
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.pttbluecard.com บัตรสมาชิกจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้
3. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ Mobile Application  “Blue Card” บัตรสมาชิกจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียน