Type_Of_Account

SBITO x PTT Blue Card

รายละเอียดโปรโมชั่น SBITOxPTT Blue Card

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Blue Card โปรโมชั่นเปิดพอร์ตหุ้นกับ SBITO รับฟรี Blue Card สูงสุด 2,500 แต้ม*

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก PTT Blue Card  ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับ SBITO
1. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติรับ Blue Card 500 คะแนน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
2. ผู้ใช้บริการสะสมยอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 รับ Blue Card 40 คะแนน * ภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
สิทธิพิเศษที่ 2 : สมาชิก PTT Blue Card  ที่เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ เอสบีไอ ออนไลน์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
1. ผู้ใช้บริการสะสมยอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 รับ Blue Card 40 คะแนน * ภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 
เงื่อนไขแคมเปญ
โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สมาชิก Blue Card หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น PTT BLUE CARD
บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มาก่อน
Blue Card มูลค่า 500 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
ยอดสะสมการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี Blue Card 40 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ยอดสะสมการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรี Blue Card 40 คะแนน จำกัดยอดสะสมการซื้อ และการขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท / เดือน / ลูกค้า / บัญชี ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
ผู้ใช้บริการที่สมัครเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทจะต้องมีข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับสมาชิก PTT Blue Card จะจะสามารถรับคะแนนได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการสมัครสมาชิก PTT Blue Card
1. กรอกใบสมัครและเปิดบัตรได้ที่จุดบริการต่างๆ เช่น PTT Station, Amazon, Jiffy, Fit Auto, Texas, ฮั่งเซ่งฮง และ Pearly Tea ทุกสาขา
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.pttbluecard.com บัตรสมาชิกจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้
3. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ Mobile Application  “PTT Blue Card” บัตรสมาชิกจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้