SBITO x SPlus+

รายละเอียดโปรโมชั่น SBITO x S Plus+

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย โปรโมชั่นเปิดบัญชีหุ้นกับ SBITO และโหลด App S Plus+ รับฟรี S Plus+ สูงสุด 1,820 แต้ม* นำไปแลกคะแนนส่วนลดได้ทั้ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ตั๋วหนัง หรือโรงแรมท่องเที่ยว

สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก S Plus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ S Plus+ Point จำนวน 420 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
2. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ Point จำนวน 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
3. 
ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสม 2.5 ล้านบาท /ระยะเวลาแคมเปญ /ลูกค้า รับ S Plus+ Point จำนวน 200 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
 
สิทธิพิเศษที่ 2 : สมาชิก SPlus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ Point จำนวน 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

 
เงื่อนไขแคมเปญ
โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
ลูกค้า S Plus+ หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น “S Plus+” 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชแอคเคานต์ และบัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
S Plus+ Point จำนวน 420 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จและได้รับอนุมัติจากบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ 
ยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 รับ S Plus+ Point จำนวน 40 คะแนน  จำกัดยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท /เดือน/ลูกค้า เฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ และบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายครบตามที่กำหนด
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยคะแนนสะสม S Plus+ นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือหุ้น รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด