Type_Of_Account

SBITO x SPlus+

รายละเอียดโปรโมชั่น SBITO x SPlus+

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย โปรโมชั่นเปิดบัญชีหุ้นกับ SBITO และโหลด App S Plus+ รับฟรี S Plus+ สูงสุด 1,620 แต้ม* นำไปแลกคะแนนส่วนลดได้ทั้ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ตั๋วหนัง หรือโรงแรมท่องเที่ยว

สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก SPlus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ SPlus+  420 คะแนน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
2. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
 
สิทธิพิเศษที่ 2 : สมาชิก SPlus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564
1. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
 
เงื่อนไขแคมเปญ
โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
ลูกค้า S Plus+ หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น “S Plus+” 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชแอคเคานต์ และบัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
SPlus+ มูลค่า 420 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จและได้รับอนุมัติจากบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ 
ยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 รับ SPlus+ มูลค่า 40 คะแนน  จำกัดยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท /เดือน/ลูกค้า เฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ และบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายครบตามที่กำหนด
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยคะแนนสะสม SPlus+ นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือหุ้น รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด