Type_Of_Account

โอนพอร์ตหุ้นมา SBITO

รายละเอียดโปรโมชั่น โอนพอร์ตหุ้นมา SBITO

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนพอร์ตหุ้นมา SBITO รับฟรีคูปอง Tops สูงสุดถึง 2,000 บาท

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ

สิทธิพิเศษสำหรับ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่และโอนหุ้นมาที่บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 
1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติพร้อมกับมีรายการโอนหุ้นมายังบัญชีที่เปิดใหม่รับฟรี “บัตร Tops” มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 
เงื่อนไขแคมเปญ
1. โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
3. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
4. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีแคช เท่านั้น
5. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
6. กำหนดการโอนหุ้นไม่เกิน 20 รายชื่อหุ้น/สิทธิ์
    ตัวอย่าง คุณลูกค้า มีหุ้น A-Z (26 รายชื่อหุ้น) จะสามารถโอนมาได้แค่หุ้น A – T (20 รายชื่อหุ้น) เท่านั้น และได้รับบัตร Tops 1 ใบ (มูลค่า 100 บาท) / 1 ชื่อ*หุ้นที่โอนมา
   *หมายเหตุ กรณีเป็น warrant หรือเครื่องหมายอื่นๆ ให้นับเป็น 1 ชื่อหุ้น เช่น คุณ ก โอนหุ้น A, A-w1, A-w2 จะนับเป็นการโอนมา 3 ชื่อหุ้น
7. ใช้สิทธิ์ในการโอนหุ้นได้ครั้งเดียวเท่านั้น 
    ตัวอย่าง คุณลูกค้า มีหุ้น A-E (5 รายชื่อหุ้น) เมื่อเปิดบัญชีหุ้น SBITO สำเร็จ คุณลูกค้า ย้ายหุ้น A-C (3 รายชื่อหุ้น) มาเป็นครั้งแรก จะได้รับบัตร Tops แค่ 3 ใบ เท่านั้น (มูลค่าใบละ 100 บาท) หากโอนหุ้นที่เหลือมาในครั้งถัดไป จะไม่ได้รับสิทธิ์
8. กรณีโอนหุ้นหลายตัว แต่ต่างโบรกเกอร์ นับเป็น 1 รายชื่อหุ้น / 1 โบรก
    ตัวอย่าง คุณลูกค้า มีหุ้น A อยู่โบรกเกอร์ AA และ หุ้น B อยู่โบรกเกอร์ BB จะนับเป็น หุ้น A จากโบรกเกอร์ AA เท่ากับ 1 รายชื่อหุ้น และ หุ้น B จากโบรกเกอร์ BB เท่ากับ 1 รายชื่อหุ้น แต่ต้องแจ้งโอนมาในวันเดียวกันเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์
9. กรณีโอนหุ้นตัวเดียวกัน แต่ต่างโบรกเกอร์ นับเป็น 1 รายชื่อหุ้น / 1 โบรก
    ตัวอย่าง คุณลูกค้า มีหุ้น A อยู่โบรกเกอร์ AA และ โบรกเกอร์ BB ดังนั้นจะนับเป็น หุ้น A จากโบรกเกอร์ AA เท่ากับ 1 รายชื่อหุ้น และ หุ้น A จากโบรกเกอร์ BB เท่ากับ 1 รายชื่อหุ้น แต่ต้องแจ้งโอนมาในวันเดียวกันเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์
10. บัตร Tops จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จและได้รับการอนุมัติ และมีรายการโอนหุ้นมายังบัญชีใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับบัตร Tops ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลนี้ ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือหุ้น รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ 
12. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด