Type_Of_Account

SBITO x LAZADA

เปิดบัญชีกับ SBITO วันนี้ รับฟรีส่วนลด E-Gift Card LAZADA  

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ

สิทธิพิเศษสำหรับ: ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับฟรี "E-Gift Card LAZADA มูลค่า 200 บาท" ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 

 
เงื่อนไขแคมเปญ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
  • บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
  • บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์หรือบัญชีแคชผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • E-Gift Card LAZADA มูลค่า 200 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือหุ้น รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้
  • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
  •