SBITO x Siam amazing Park

รายละเอียดโปรโมชั่น Summer Splash (SBITO x Siam Amazing Park)

สัมผัสความรู้สึกของ Day Trade ด้วยเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่สวนสยามอะเมซิ่งพาร์คสิทธิประโยชน์จาก SBITO เพียงเปิดพอร์ตหุ้นในระยะเวลาโปรโมชั่น!

สิทธิประโยชน์แคมเปญ Summer Splash
สิทธิพิเศษที่ 1 : สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เท่านั้น

1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ “บัตร Adult Adventure Pass Siam Amazing Park” จำนวน 1 ใบ มูลค่า 900 บาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
2. สะสมค่าคอมฯครบ 1,500 บาท รับฟรี “บัตร Adult Adventure Pass Siam Amazing Park” จำนวน 1 ใบ มูลค่า 900 บาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 
สิทธิพิเศษที่ 2 : สำหรับลูกค้า SBITO ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
1. สะสมค่าคอมฯครบ 1,500 บาท รับฟรี “บัตร Adult Adventure Pass Siam Amazing Park” จำนวน 1 ใบ มูลค่า 900 บาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขแคมเปญ
- โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
- บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น 
- บัตร Adult Adventure Pass Siam Amazing Park จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันที่เปิดบัญชีสำเร็จ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อนำไปแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการที่ Siam Amazing Park
- บัตร Adult Adventure Pass Siam Amazing Park สำหรับผู้ใหญ่และผู้ที่มีส่วนสูง 131 ซม.ขึ้นไป ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ เครื่องเล่นได้ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบ สามารถเลือกใช้บริการได้ 1 วัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากไม่เข้าใช้บริการถือว่าสละสิทธิ์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการปิดเพื่อซ่อมบำรุง หรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
- โปรโมชั่นนี้สำหรับ Thai Residents เท่านั้น 
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
- บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด