การขอเพิ่มวงเงิน
ขอเพิ่มวงเงิน
ลูกค้าสามารถแจ้งขอเพิ่มวงเงินได้ผ่านทาง เว็บไซต์
วิธีการใช้งาน
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ ข้อมูลลูกค้า แล้วเลือก “ขอเพิ่มวงเงิน/ปรับวงเงิน” 
  •    เลือกบัญชีที่ต้องการขอเพิ่มวงเงิน
  •    ใส่จำนวนของวงเงินที่ต้องการเพิ่ม 
  •    แนบเอกสารทางการเงินเพื่อขอการอนุมัติจากบริษัทฯ และกด submit เพื่อทำการยืนยัน

แนวทางการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
  o    สำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารแสดงรายการทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่องและปลอดจากภาระผูกพัน เช่นบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน, พันธบัตร, บัตรเงินฝาก, หน่วยลงทุน เป็นต้น จะได้รับวงเงินซื้อขายไม่เกิน 3 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมาให้ทางบริษัทฯพิจารณา
  o    สำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสาร หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน จะได้รับพิจารณาวงเงินซื้อขายไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน 
คำนวณค่าคอมมิชชั่น